MC MEDIA NETWORK

24 Ιανουαρίου, 2020 Παρασκευή 19:24:30

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

Βαριά καμπάνα σε εταιρείες για τη βαθμολόγηση των αδειών ασθενείας των εργοδοτουμένων τους

Χρηματική ποινή σε εταιρείες για τη βαθμολόγηση των αδειών ασθενείας των εργοδοτουμένων τους

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε χρηματικές ποινές συνολικού ύψους €82.000 στις εταιρείες Louis για τη χρησιμοποίηση του Συντελεστή Bradford με σκοπό την βαθμολόγηση αδειών ασθενείας των εργοδοτουμένων των εταιρειών, δίνοντας εντολή στις εταιρείες όπως τερματίσουν άμεσα τη λειτουργία του Συντελεστή Bradford.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτρόπου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτρόπου, στις 06.06.2018, υποβλήθηκε παράπονο στην Επίτροπο από το Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ εναντίον των Εταιρειών LGS Handling Ltd, Louis Travel Ltd και Louis Aviation Ltd (στο εξής «οι Εταιρείες Louis»), οι οποίες εφάρμοζαν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα με σκοπό την διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των απουσιών των εργοδοτουμένων για λόγους ασθενείας, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο βαθμολόγησης, γνωστό ως «ο Συντελεστής Bradford» (Bradford Factor).

Όπως αναφέρεται, η λογική του αυτοματοποιημένου συστήματος που χρησιμοποιούσε τον Συντελεστή Bradford, για βαθμολόγηση των αδειών ασθενείας των εργοδοτουμένων των εταιρειών Louis είναι ότι οι σύντομες, συχνές και απρογραμμάτιστες απουσίες είναι περισσότερο αποδιοργανωτικές από τις μεγαλύτερες απουσίες.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία της άδειας ασθενείας και η συχνότητα λήψης άδειας ασθενείας που αφορούν φυσικό πρόσωπο εν ζωή, στο μέτρο που αποκαλύπτεται αμέσως ή εμμέσως η ταυτότητα του, αποτελούν «ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στο άρθρο 9(1) του Κανονισμού.

Η τροφοδότηση αυτοματοποιημένου συστήματος με προσωπικά δεδομένα, η βαθμολόγηση τους χρησιμοποιώντας τον «Συντελεστή Bradford» και ακολούθως η κατάρτιση προφίλ φυσικών προσώπων, βάσει των αποτελεσμάτων που παράγονται/εξάγονται, αποτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, προστίθεται.

Μετά από αξιολόγηση όλων των στοιχείων που συνέλεξε το Γραφείο της Επιτρόπου για την εξέταση της υπόθεσης και αφού ακούστηκε ο υπεύθυνος επεξεργασίας, η Επίτροπος έκρινε ότι η εν λόγω επεξεργασία στερείτο νομικής βάσης και ως εκ τούτου έπρεπε να διακοπεί.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι Εταιρείες Louis, ως οι εργοδότες, έχουν δικαίωμα να ασκούν εποπτεία στη συχνότητα λήψης αδειών ασθενείας και/ή στην εγκυρότητα των πιστοποιητικών αδειών ασθενείας. Τέτοιο δικαίωμα όμως δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικά και θα πρέπει επίσης να ασκείται εντός των ορίων που θέτει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Μία επεξεργασία για να είναι σύννομη θα πρέπει να περιορίζεται στα αναγκαία για την οργάνωση, έλεγχο και διεκπεραίωση του κύκλου εργασιών της εταιρείας. Ο εργοδότης δεν μπορεί να ασκεί απεριόριστο έλεγχο και εποπτεία στους εργοδοτούμενους, παραβιάζοντας την προσωπικότητα τους.

Σημειώνεται ότι η βαθμολόγηση των νόμιμων αδειών ασθενείας εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του εργοδότη, διότι με αυτόν τον τρόπο καθιστά ο ίδιος τον εαυτό του ιατρό ή επαγγελματία του τομέα της υγείας και «τιμωρεί» τους εργοδοτούμενους που λαμβάνουν άδεια ασθενείας συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας/μήνα.

Όπως αναφέρεται, το άρθρο 6(1)(στ) του Κανονισμού επιτρέπει την επεξεργασία με την επιφύλαξη της εφαρμογής της στάθμισης των έννομων συμφερόντων του υπεύθυνου επεξεργασίας έναντι των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων.

Η Επίτροπος επισημαίνει στην απόφασή της ότι η εκτίμηση του έννομου συμφέροντος, που διενεργήθηκε από τις Εταιρείες Louis, δεν ευσταθεί καθότι δεν τεκμηριώνει / αποδεικνύει ότι:

– η βαθμολόγηση των αδειών ασθενείας, χρησιμοποιώντας τον Συντελεστή Bradford, ο οποίος υψώνει στο τετράγωνο (πολλαπλασιάζει με τον εαυτό του) τον αριθμό των περιπτώσεων που λαμβάνεται η άδεια ασθένειας (συχνότητα της λήψης άδειας) και κατ’ επέκταση τα ενδεχόμενα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον των εργοδοτουμένων βάσει του αριθμητικού αποτελέσματος που παράγεται, για σκοπούς ικανοποίησης των έννομων συμφερόντων τους, όπως αυτά διατυπώνονται στην εν λόγω εκτίμηση,

-υπερέχει των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των εργοδοτουμένων (άρθρο 6(1)(στ) του Κανονισμού)

Και ως εκ τούτου, συνεχίζει η Επίτροπος, η εν λόγω επεξεργασία (βαθμολόγηση των αδειών ασθενείας χρησιμοποιώντας τον Συντελεστή Bradford) δεν μπορούσε να βασιστεί στις διατάξεις του άρθρου 6(1)(στ) του Κανονισμού, που αφορά στην προάσπιση των έννομων συμφερόντων τους.

Η επεξεργασία που διενεργείται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος χρησιμοποιώντας τον Συντελεστή Bradford αφορά ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει καμία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Κανονισμού που να επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στην υγεία, προσθέτει.

Μετά από εξέταση όλων των στοιχείων που είχε ενώπιον της, η Επίτροπος έκρινε ότι η εν λόγω επεξεργασία στερείτο νομικής βάσης. Αφενός, δεν είχε τεκμηριωθεί ότι, το έννομο συμφέρον των Εταιρειών Louis υπερτερούσε των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργοδοτουμένων (δηλαδή να μπορεί η Εταιρεία να βασιστεί στο άρθρο 6(1)(στ) του Κανονισμού). Αφετέρου, δεν ίσχυε καμία από τις εξαιρέσεις του άρθρου 9 που να επέτρεπε την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στην υγεία.

Η Επίτροπος έδωσε εντολή στις εταιρείες Louis όπως τερματίσουν άμεσα τη λειτουργία του Συντελεστή Bradford που χρησιμοποιεί το αυτοματοποιημένο σύστημα και καταστρέψουν άμεσα το αρχείο που είχε δημιουργηθεί.

Επιπρόσθετα, με βάση τις εξουσίες που απονέμουν στην Επίτροπο οι διατάξεις του εδαφίου (θ) της παραγράφου (2) του άρθρου 58 του Κανονισμού επιβλήθηκαν:

– Στην εταιρεία LGS Handling Ltd, η χρηματική ποινή των €70.000

– Στην εταιρεία Louis Travel Ltd η χρηματική ποινή των €10.000

– Στην εταιρεία Louis Aviation Ltd η χρηματική ποινή των €2.000, για τη διάπραξη παράβασης της υποχρέωσης τους εκ των άρθρων και 6(1) και 9(2) του Κανονισμού.

Για την επιμέτρηση των ποινών λήφθηκαν υπόψη διάφοροι παράγοντες, μεταξύ των οποίων, ο αριθμός των υποκειμένων των δεδομένων (818 υπάλληλοι στο σύνολο), η φύση και η διάρκεια της παράβασης και ο κύκλος εργασιών των εν λόγω εταιρειών, καταλήγει η απόφαση.

Πηγή:ΚΥΠΕ

Χρηματική ποινή σε εταιρείες για τη βαθμολόγηση των αδειών ασθενείας των εργοδοτουμένων τους

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε χρηματικές ποινές συνολικού ύψους €82.000 στις εταιρείες Louis για τη χρησιμοποίηση του Συντελεστή Bradford με σκοπό την βαθμολόγηση αδειών ασθενείας των εργοδοτουμένων των εταιρειών, δίνοντας εντολή στις εταιρείες όπως τερματίσουν άμεσα τη λειτουργία του Συντελεστή Bradford.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτρόπου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτρόπου, στις 06.06.2018, υποβλήθηκε παράπονο στην Επίτροπο από το Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ εναντίον των Εταιρειών LGS Handling Ltd, Louis Travel Ltd και Louis Aviation Ltd (στο εξής «οι Εταιρείες Louis»), οι οποίες εφάρμοζαν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα με σκοπό την διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των απουσιών των εργοδοτουμένων για λόγους ασθενείας, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο βαθμολόγησης, γνωστό ως «ο Συντελεστής Bradford» (Bradford Factor).

Όπως αναφέρεται, η λογική του αυτοματοποιημένου συστήματος που χρησιμοποιούσε τον Συντελεστή Bradford, για βαθμολόγηση των αδειών ασθενείας των εργοδοτουμένων των εταιρειών Louis είναι ότι οι σύντομες, συχνές και απρογραμμάτιστες απουσίες είναι περισσότερο αποδιοργανωτικές από τις μεγαλύτερες απουσίες.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία της άδειας ασθενείας και η συχνότητα λήψης άδειας ασθενείας που αφορούν φυσικό πρόσωπο εν ζωή, στο μέτρο που αποκαλύπτεται αμέσως ή εμμέσως η ταυτότητα του, αποτελούν «ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στο άρθρο 9(1) του Κανονισμού.

Η τροφοδότηση αυτοματοποιημένου συστήματος με προσωπικά δεδομένα, η βαθμολόγηση τους χρησιμοποιώντας τον «Συντελεστή Bradford» και ακολούθως η κατάρτιση προφίλ φυσικών προσώπων, βάσει των αποτελεσμάτων που παράγονται/εξάγονται, αποτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, προστίθεται.

Μετά από αξιολόγηση όλων των στοιχείων που συνέλεξε το Γραφείο της Επιτρόπου για την εξέταση της υπόθεσης και αφού ακούστηκε ο υπεύθυνος επεξεργασίας, η Επίτροπος έκρινε ότι η εν λόγω επεξεργασία στερείτο νομικής βάσης και ως εκ τούτου έπρεπε να διακοπεί.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι Εταιρείες Louis, ως οι εργοδότες, έχουν δικαίωμα να ασκούν εποπτεία στη συχνότητα λήψης αδειών ασθενείας και/ή στην εγκυρότητα των πιστοποιητικών αδειών ασθενείας. Τέτοιο δικαίωμα όμως δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικά και θα πρέπει επίσης να ασκείται εντός των ορίων που θέτει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Μία επεξεργασία για να είναι σύννομη θα πρέπει να περιορίζεται στα αναγκαία για την οργάνωση, έλεγχο και διεκπεραίωση του κύκλου εργασιών της εταιρείας. Ο εργοδότης δεν μπορεί να ασκεί απεριόριστο έλεγχο και εποπτεία στους εργοδοτούμενους, παραβιάζοντας την προσωπικότητα τους.

Σημειώνεται ότι η βαθμολόγηση των νόμιμων αδειών ασθενείας εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του εργοδότη, διότι με αυτόν τον τρόπο καθιστά ο ίδιος τον εαυτό του ιατρό ή επαγγελματία του τομέα της υγείας και «τιμωρεί» τους εργοδοτούμενους που λαμβάνουν άδεια ασθενείας συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας/μήνα.

Όπως αναφέρεται, το άρθρο 6(1)(στ) του Κανονισμού επιτρέπει την επεξεργασία με την επιφύλαξη της εφαρμογής της στάθμισης των έννομων συμφερόντων του υπεύθυνου επεξεργασίας έναντι των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων.

Η Επίτροπος επισημαίνει στην απόφασή της ότι η εκτίμηση του έννομου συμφέροντος, που διενεργήθηκε από τις Εταιρείες Louis, δεν ευσταθεί καθότι δεν τεκμηριώνει / αποδεικνύει ότι:

– η βαθμολόγηση των αδειών ασθενείας, χρησιμοποιώντας τον Συντελεστή Bradford, ο οποίος υψώνει στο τετράγωνο (πολλαπλασιάζει με τον εαυτό του) τον αριθμό των περιπτώσεων που λαμβάνεται η άδεια ασθένειας (συχνότητα της λήψης άδειας) και κατ’ επέκταση τα ενδεχόμενα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον των εργοδοτουμένων βάσει του αριθμητικού αποτελέσματος που παράγεται, για σκοπούς ικανοποίησης των έννομων συμφερόντων τους, όπως αυτά διατυπώνονται στην εν λόγω εκτίμηση,

-υπερέχει των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των εργοδοτουμένων (άρθρο 6(1)(στ) του Κανονισμού)

Και ως εκ τούτου, συνεχίζει η Επίτροπος, η εν λόγω επεξεργασία (βαθμολόγηση των αδειών ασθενείας χρησιμοποιώντας τον Συντελεστή Bradford) δεν μπορούσε να βασιστεί στις διατάξεις του άρθρου 6(1)(στ) του Κανονισμού, που αφορά στην προάσπιση των έννομων συμφερόντων τους.

Η επεξεργασία που διενεργείται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος χρησιμοποιώντας τον Συντελεστή Bradford αφορά ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει καμία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Κανονισμού που να επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στην υγεία, προσθέτει.

Μετά από εξέταση όλων των στοιχείων που είχε ενώπιον της, η Επίτροπος έκρινε ότι η εν λόγω επεξεργασία στερείτο νομικής βάσης. Αφενός, δεν είχε τεκμηριωθεί ότι, το έννομο συμφέρον των Εταιρειών Louis υπερτερούσε των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργοδοτουμένων (δηλαδή να μπορεί η Εταιρεία να βασιστεί στο άρθρο 6(1)(στ) του Κανονισμού). Αφετέρου, δεν ίσχυε καμία από τις εξαιρέσεις του άρθρου 9 που να επέτρεπε την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στην υγεία.

Η Επίτροπος έδωσε εντολή στις εταιρείες Louis όπως τερματίσουν άμεσα τη λειτουργία του Συντελεστή Bradford που χρησιμοποιεί το αυτοματοποιημένο σύστημα και καταστρέψουν άμεσα το αρχείο που είχε δημιουργηθεί.

Επιπρόσθετα, με βάση τις εξουσίες που απονέμουν στην Επίτροπο οι διατάξεις του εδαφίου (θ) της παραγράφου (2) του άρθρου 58 του Κανονισμού επιβλήθηκαν:

– Στην εταιρεία LGS Handling Ltd, η χρηματική ποινή των €70.000

– Στην εταιρεία Louis Travel Ltd η χρηματική ποινή των €10.000

– Στην εταιρεία Louis Aviation Ltd η χρηματική ποινή των €2.000, για τη διάπραξη παράβασης της υποχρέωσης τους εκ των άρθρων και 6(1) και 9(2) του Κανονισμού.

Για την επιμέτρηση των ποινών λήφθηκαν υπόψη διάφοροι παράγοντες, μεταξύ των οποίων, ο αριθμός των υποκειμένων των δεδομένων (818 υπάλληλοι στο σύνολο), η φύση και η διάρκεια της παράβασης και ο κύκλος εργασιών των εν λόγω εταιρειών, καταλήγει η απόφαση.

Πηγή:ΚΥΠΕ

gallery

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Απαγωγή πίσω από την εξαφάνιση 16χρονης στην Ελεύθερη Αμμόχωστο διερευνά η Αστυνομία

Ανέφερε ότι θα επέστεφε στην οικία με λεωφορείο χθες το μεσημέρι - Διαβάστε όλες τις πληροφορίες
gallery

Από τον φόνο στην Πάφο… στη σύλληψη στην Λεμεσό! Οι κινήσεις του φερόμενου συζυγοκτόνου

Μέχρι να πέσει στα χέρια των αστυνομικών... Προμελετημένο το στυγερό έγκλημα του

Top Stories

gallery

Δίπλα από το δωμάτιο των ανήλικων παιδιών του Προέδρου του ΑΡΗ το αυτοκίνητο την ώρα της έκρηξης (pics)

Διέτρεξαν κίνδυνο... Με εντατικό ρυθμό οι εξετάσεις των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού. Προσπάθειες να διαφανεί εάν σχετίζεται με τον χώρο του ποδοσφαίρου

Είπε ότι την σκότωσε για λόγους τιμής ο 42χρονος… Ζωγράφισε τον πατέρα της να σκοτώνει τη μητέρα της η 7χρονη

Είχε αποκαλύψει τις προθέσεις του 2 ημέρες πριν το έγκλημα. Υπό 8ήμερη κράτηση ο Farouh. Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Στο στόχαστρο βομβιστών το αυτοκίνητο του Προέδρου του ΑΡΗ στη Λεμεσό (pics)

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού. Έρευνες εάν σχετίζεται με το ποδόσφαιρο η εγκληματική ενέργεια
gallery

Δεν παραδέχεται τίποτα ο φερόμενος συζυγοκτόνος… Ενώπιον του Δικαστηρίου Πάφου

Ξυρίστηκε για να μην τον αναγνωρίσουν... Συνελήφθη στη Λεμεσό - Πέρασε από εξαντλητική ανάκριση

Διαβάστε Επίσης

gallery

Δίπλα από το δωμάτιο των ανήλικων παιδιών του Προέδρου του ΑΡΗ το αυτοκίνητο την ώρα της έκρηξης (pics)

Διέτρεξαν κίνδυνο... Με εντατικό ρυθμό οι εξετάσεις των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού. Προσπάθειες να διαφανεί εάν σχετίζεται με τον χώρο του ποδοσφαίρου

Είπε ότι την σκότωσε για λόγους τιμής ο 42χρονος… Ζωγράφισε τον πατέρα της να σκοτώνει τη μητέρα της η 7χρονη

Είχε αποκαλύψει τις προθέσεις του 2 ημέρες πριν το έγκλημα. Υπό 8ήμερη κράτηση ο Farouh. Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Στο στόχαστρο βομβιστών το αυτοκίνητο του Προέδρου του ΑΡΗ στη Λεμεσό (pics)

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού. Έρευνες εάν σχετίζεται με το ποδόσφαιρο η εγκληματική ενέργεια
gallery

Δεν παραδέχεται τίποτα ο φερόμενος συζυγοκτόνος… Ενώπιον του Δικαστηρίου Πάφου

Ξυρίστηκε για να μην τον αναγνωρίσουν... Συνελήφθη στη Λεμεσό - Πέρασε από εξαντλητική ανάκριση

Σε κρίσιμη κατάσταση 19χρονος μετά από τροχαίο στη Λεμεσό. Εκσφενδονίστηκε από το όχημα (pic)

Από τις εξετάσεις της Τροχαίας διαπιστώθηκε πως ο 19χρονος δεν έφερε ζώνη ασφαλείας.

Απάντησε στον Μιχαηλίδη η Επίτροπος Διοικήσεως: Συνέταξε παράνομα τους πίνακες με άγνωστης προέλευσης «στοιχεία»

Τι αναφέρει η Επίτροπος σε γραπτή δήλωσή της - «Για ακόμη μία φορά, δηλώνω απερίφραστα ότι δεν θα υποκύψω σε κανενός είδους εκφοβισμό και...

Πάνε σε δίκη οι δύο για τα 645 κιλά ναρκωτικών σε φουκούδες

Πρόκειται για τον 30χρονο ιδιοκτήτη της εταιρείας, η οποία είχε αναλάβει την εξαγωγή των φουκούδων από την Κύπρο στην Αυστραλία – Δεύτερος, ο 57χρονος...

Δίκη για τραγωδία στη Μάνδρα… Ζητούν δικαιοσύνη οι συγγενείς των θυμάτων (pics)

Απούσα η πρώην περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου η οποία συγκαταλέγεται στον κατάλογο των κατηγορουμένων

MC MEDIA NETWORK

Στη Νιουκάστλ ο Λαζάρο!

Η Νιουκάστλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Βαλεντίνο Λαζάρο από την Ίντερ με τη μορφή του δανεισμού, ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν, όπως ανακοίνωσαν...

MC MEDIA NETWORK

Στη Νιουκάστλ ο Λαζάρο!

Η Νιουκάστλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Βαλεντίνο Λαζάρο από την Ίντερ με τη μορφή του δανεισμού, ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν, όπως ανακοίνωσαν...

Lifestyle

Απάντησε στον Μιχαηλίδη η Επίτροπος Διοικήσεως: Συνέταξε παράνομα τους πίνακες με άγνωστης προέλευσης «στοιχεία»

Τι αναφέρει η Επίτροπος σε γραπτή δήλωσή της - «Για ακόμη μία φορά, δηλώνω απερίφραστα ότι δεν θα υποκύψω σε κανενός είδους εκφοβισμό και...

Lifestyle

Στη Νιουκάστλ ο Λαζάρο!

Η Νιουκάστλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Βαλεντίνο Λαζάρο από την Ίντερ με τη μορφή του δανεισμού, ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν, όπως ανακοίνωσαν...

Στη Νιουκάστλ ο Λαζάρο!

Η Νιουκάστλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Βαλεντίνο Λαζάρο από την Ίντερ με τη μορφή του δανεισμού, ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν, όπως ανακοίνωσαν...

To νέο Nissan Juke έκλεψε τις εντυπώσεις και κέρδισε τον θαυμασμό

Με τον δυναμικό του σπορ χαρακτήρα και τις ιδιαίτερες σχεδιαστικές του λεπτομέρειες, το νέο Nissan Juke Coupe Crossover, κέρδισε τον θαυμασμό από την πρώτη...

Βρήκαν το φλουρί Παντελή και Μαρκόσκι (pics)

Σήμερα το απόγευμα η ΑΕΛ πραγματοποίησε την κοπή της Βασιλόπιτας στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και τυχεροί ήταν ο Χρήστος Παντελή και ο Κίρε...

Advertorials