MC MEDIA NETWORK

June 26, 2022 Sunday 02:37:12

Εγγραφή στο
Newsletter


Αναπομπή τριών νόμων από τον ΠτΔ


Η Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας ανέπεμψε τρεις νόμους για επανεξέταση – Οι νόμοι έχουν ως αντικείμενο την ενέργεια και τα καύσιμα

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Η Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ανέπεμψε τρεις νόμους που αφορούν τον περί της λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμο του 2022, τον Περί Προδιαγραφών Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμο του 2022 και τον Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2022.

Συγκεκριμένα, ανέπεμψε τον περί της λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμο του 2022 για επανεξέταση με σχετική επιστολή της προς τον Προεδρεύοντα της Βουλής Ζαχαρία Κουλία με ημερομηνία 23 Ιουνίου. Η επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη λήφθηκε στις 23 Ιουνίου.

Όπως αναφέρεται, η Βουλή των Αντιπροσώπων εισήγαγε στον υπό αναπομπή νόμο άρθρο σύμφωνα με το οποίο ως μέλος της επιτροπής διαχείρισης του ταμείου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας έχει συμπεριληφθεί “εκπρόσωπος των καταναλωτών κατόπιν εισήγησης των νόμιμα συσταθέντων οργανισμών ή συνδέσμων που εκπροσωπούν τους καταναλωτές”. Στην επιστολή αναφέρεται ότι η νέα αυτή διάταξη η οποία εισάγεται με τον υπό αναπομπή νόμο ενδεχομένως να επηρεάσει δυσμενώς τη νόμιμη συγκρότηση και σύνθεση της επιτροπής εφόσον η διάταξη αυτή είναι γενική και αόριστη.

Ειδικότερα, προστίθεται, οι σύνδεσμοι ή οργανώσεις που εκπροσωπούν καταναλωτές δεν ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και ούτε ο υπό αναπομπή νόμος ορίζει ποιοι είναι οι σύνδεσμοι αυτοί ή οι οργανώσεις καταναλωτών και ως εκ τούτου η εκτελεστική εξουσία δεν γνωρίζει σε ποιους συνδέσμους ή οργανισμούς θα πρέπει να αποταθεί ώστε αυτοί να προτείνουν εκπροσώπους τους ως μέλη της επιτροπής. Περαιτέρω αναφέρεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία οι σύνδεσμοι ή οργανώσεις καταναλωτών δεν καταλήξουν σε συμφωνία ως προς τον εκπρόσωπο τους αυτό θα επηρεάσει τη νόμιμη συγκρότηση της επιτροπής και εν γένει τη λειτουργία της εφόσον λόγω αυτού ενδεχομένως η επιτροπή να μην συγκροτηθεί σε σώμα ως οφείλει να πράξει.

Επιπρόσθετα, ο υπό αναπομπή νόμος εισήγαγε διάταξη σύμφωνα με την οποία αυξήθηκαν τα μέλη της επιτροπής από πέντε σε επτά, εν τούτοις για σκοπούς απαρτίας παρέμεινε η αναφορά στο νομό σε παρουσία του Προέδρου και δύο μελών. Προτείνεται τροποποίηση ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των προσώπων που προβλέπει ο νόμος ότι πρέπει να παρίστανται στις συνεδριάσεις της επιτροπής για σκοπούς απαρτίας αυτής με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας των συνεδρίων της επιτροπής.

Επίσης, έγινε αναπομπή του Περί Προδιαγραφών Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμου του 2022 για επανεξέταση με σχετική επιστολή της Προεδρεύουσας της Δημοκρατίας προς τον Προεδρεύοντα της Βουλής με ημερομηνία 23 Ιουνίου. Η επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας λήφθηκε στις 23 Ιουνίου. Ο λόγος της αναπομπής σχετίζεται με την εισαγωγή σε άρθρο της φράσης “νοουμένου ότι δεν δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού”.

Όπως αναφέρεται, η προσθήκη της φράσης αυτής πέραν του ότι δεν προβλέπεται στην οδηγία της ΕΕ περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού, ενώ η διατήρηση της υπό αναφορά φράσης ενδέχεται να περιορίζει τη δυνατότητα του κράτους να στηρίζει μία τεχνολογία σε σχέση με άλλες όπως η στήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων ή των ανανεώσιμων υγρών και αερίων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης σε σχέση με τα βιοκαύσιμα. Περαιτέρω δεν καθορίζονται ποιες είναι οι συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με αποτέλεσμα να μην είναι κατανοητή η ερμηνεία της φράσης αυτής.

Επίσης η Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2022 για επανεξέταση με σχετική επιστολή της προς τον Προεδρεύοντα της Βουλής με ημερομηνία 23 Ιουνίου. Η επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας λήφθηκε στις 23 Ιουνίου.

Ένας λόγος της αναπομπής είναι ότι σε άρθρα του υπό αναπομπή νόμου προβλέπονται μικρότερα μέγιστα αποδεκτά χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ σε σχέση με αυτά που παρέχονται ως δυνατότητα σε άρθρο της Οδηγίας (ΕΕ). Τα εν λόγω χρονοδιαγράμματα κρίνονται ιδιαίτερα περιοριστικά και αναμένεται ότι θα επιφέρουν αύξηση του διοικητικού κόστους στις εμπλεκόμενες αρχές αδειοδότησης σταθμών ΑΠΕ και ενδεχομένως μείωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών ή και σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω πρακτικών δυσκολιών να μην είναι εφικτό να εφαρμοστούν.

Ένας άλλος λόγος είναι η παροχή αρμοδιότητας στη ΡΑΕΚ αναφορικά με τη διαδικασία αδειοδότησης της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε υφιστάμενες οικοδομές αφού κατά αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι εξουσίες αρμοδίων αρχών που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης έργων ΑΠΕ όπως πολεοδομία, έπαρχοι, δήμοι, τμήμα περιβάλλοντος και ότι υφίστανται πρόνοιες στον υπό αναφορά νόμο δεν αποτελούν ορθή εναρμόνιση με τις αντίστοιχες διατάξεις της Οδηγίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Η Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας ανέπεμψε τρεις νόμους για επανεξέταση – Οι νόμοι έχουν ως αντικείμενο την ενέργεια και τα καύσιμα

Η Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ανέπεμψε τρεις νόμους που αφορούν τον περί της λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμο του 2022, τον Περί Προδιαγραφών Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμο του 2022 και τον Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2022.

Συγκεκριμένα, ανέπεμψε τον περί της λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμο του 2022 για επανεξέταση με σχετική επιστολή της προς τον Προεδρεύοντα της Βουλής Ζαχαρία Κουλία με ημερομηνία 23 Ιουνίου. Η επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη λήφθηκε στις 23 Ιουνίου.

Όπως αναφέρεται, η Βουλή των Αντιπροσώπων εισήγαγε στον υπό αναπομπή νόμο άρθρο σύμφωνα με το οποίο ως μέλος της επιτροπής διαχείρισης του ταμείου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας έχει συμπεριληφθεί “εκπρόσωπος των καταναλωτών κατόπιν εισήγησης των νόμιμα συσταθέντων οργανισμών ή συνδέσμων που εκπροσωπούν τους καταναλωτές”. Στην επιστολή αναφέρεται ότι η νέα αυτή διάταξη η οποία εισάγεται με τον υπό αναπομπή νόμο ενδεχομένως να επηρεάσει δυσμενώς τη νόμιμη συγκρότηση και σύνθεση της επιτροπής εφόσον η διάταξη αυτή είναι γενική και αόριστη.

Ειδικότερα, προστίθεται, οι σύνδεσμοι ή οργανώσεις που εκπροσωπούν καταναλωτές δεν ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και ούτε ο υπό αναπομπή νόμος ορίζει ποιοι είναι οι σύνδεσμοι αυτοί ή οι οργανώσεις καταναλωτών και ως εκ τούτου η εκτελεστική εξουσία δεν γνωρίζει σε ποιους συνδέσμους ή οργανισμούς θα πρέπει να αποταθεί ώστε αυτοί να προτείνουν εκπροσώπους τους ως μέλη της επιτροπής. Περαιτέρω αναφέρεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία οι σύνδεσμοι ή οργανώσεις καταναλωτών δεν καταλήξουν σε συμφωνία ως προς τον εκπρόσωπο τους αυτό θα επηρεάσει τη νόμιμη συγκρότηση της επιτροπής και εν γένει τη λειτουργία της εφόσον λόγω αυτού ενδεχομένως η επιτροπή να μην συγκροτηθεί σε σώμα ως οφείλει να πράξει.

Επιπρόσθετα, ο υπό αναπομπή νόμος εισήγαγε διάταξη σύμφωνα με την οποία αυξήθηκαν τα μέλη της επιτροπής από πέντε σε επτά, εν τούτοις για σκοπούς απαρτίας παρέμεινε η αναφορά στο νομό σε παρουσία του Προέδρου και δύο μελών. Προτείνεται τροποποίηση ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των προσώπων που προβλέπει ο νόμος ότι πρέπει να παρίστανται στις συνεδριάσεις της επιτροπής για σκοπούς απαρτίας αυτής με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας των συνεδρίων της επιτροπής.

Επίσης, έγινε αναπομπή του Περί Προδιαγραφών Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμου του 2022 για επανεξέταση με σχετική επιστολή της Προεδρεύουσας της Δημοκρατίας προς τον Προεδρεύοντα της Βουλής με ημερομηνία 23 Ιουνίου. Η επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας λήφθηκε στις 23 Ιουνίου. Ο λόγος της αναπομπής σχετίζεται με την εισαγωγή σε άρθρο της φράσης “νοουμένου ότι δεν δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού”.

Όπως αναφέρεται, η προσθήκη της φράσης αυτής πέραν του ότι δεν προβλέπεται στην οδηγία της ΕΕ περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού, ενώ η διατήρηση της υπό αναφορά φράσης ενδέχεται να περιορίζει τη δυνατότητα του κράτους να στηρίζει μία τεχνολογία σε σχέση με άλλες όπως η στήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων ή των ανανεώσιμων υγρών και αερίων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης σε σχέση με τα βιοκαύσιμα. Περαιτέρω δεν καθορίζονται ποιες είναι οι συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με αποτέλεσμα να μην είναι κατανοητή η ερμηνεία της φράσης αυτής.

Επίσης η Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2022 για επανεξέταση με σχετική επιστολή της προς τον Προεδρεύοντα της Βουλής με ημερομηνία 23 Ιουνίου. Η επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας λήφθηκε στις 23 Ιουνίου.

Ένας λόγος της αναπομπής είναι ότι σε άρθρα του υπό αναπομπή νόμου προβλέπονται μικρότερα μέγιστα αποδεκτά χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ σε σχέση με αυτά που παρέχονται ως δυνατότητα σε άρθρο της Οδηγίας (ΕΕ). Τα εν λόγω χρονοδιαγράμματα κρίνονται ιδιαίτερα περιοριστικά και αναμένεται ότι θα επιφέρουν αύξηση του διοικητικού κόστους στις εμπλεκόμενες αρχές αδειοδότησης σταθμών ΑΠΕ και ενδεχομένως μείωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών ή και σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω πρακτικών δυσκολιών να μην είναι εφικτό να εφαρμοστούν.

Ένας άλλος λόγος είναι η παροχή αρμοδιότητας στη ΡΑΕΚ αναφορικά με τη διαδικασία αδειοδότησης της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε υφιστάμενες οικοδομές αφού κατά αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι εξουσίες αρμοδίων αρχών που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης έργων ΑΠΕ όπως πολεοδομία, έπαρχοι, δήμοι, τμήμα περιβάλλοντος και ότι υφίστανται πρόνοιες στον υπό αναφορά νόμο δεν αποτελούν ορθή εναρμόνιση με τις αντίστοιχες διατάξεις της Οδηγίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Στιγμές τρόμου για επιβάτες λεωφορείου μετά από έκρηξη. Οδηγίες Καρούσου για τεχνικό έλεγχο (pics-video)

Σοβαρές καταγγελίες από τον γνωστό κύπριο ηθοποιό Προκόπη Αγαθοκλέους - «Τρέχαμε πανικόβλητοι να κατέβουμε» #CyprusTimes

Την τουρκική προκλητικότητα στα Βαρώσια καταδίκασε η Σύνοδος Αρχηγών Κρατών της Κοινοπολιτείας

O Κασουλίδης εκπροσώπησε τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Σύνοδο - Εξέφρασαν τη στήριξή τους στην κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας #CyprusTimes

Επαναφορά της θανατικής ποινής εξετάζει ο Ερντογάν

Η θανατική ποινή διαγράφτηκε από το Σύνταγμα κατά τα πρώτα χρόνια της κυβέρνησης Ερντογάν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

«Ειπώθηκαν πάρα πολλά ψέματα για μένα, τις απαιτήσεις και τις προσφορές που δεν ήρθαν ποτέ»

Στον Ιωνικό υπέγραψε ο Χαβιέ Μεντόσα. Ο Αργεντινός άσος μέσω Instagram αποχαιρέτησε τον Παναιτωλικό, επιμένοντας, ακόμη και τώρα ότι δεν δέχθηκε πρόταση ανανέωσης, παρά...

Πως να ενισχύσω το μαύρισμά μου στην παραλία;

Το καλοκαίρι είναι εδώ και πολλοί ήδη έχουν κάνει τις πρώτες τους βουτιές Αυτό που μας απασχολεί, σχεδόν όλους, είναι το πως θα μαυρίσουμε περισσότερο. Υπάρχει...

Γυναίκα έκανε πρόταση γάμου στον φίλο της σε αγώνα της Μπόκα Τζούνιορς / Η αντίδρασή του (video)

Γυναίκα έκανε πρόταση γάμου στον φίλο της σε αγώνα της Μπόκα Τζούνιορς / Η αντίδρασή του (video)

Ελίνα Θεοδότου: Συγκινημένη για τον 8χρονο γιο της! «Είμαι περήφανη για εσένα» (Βίντεο)

Περήφανη μαμά η Ελίνα Θεοδότου! Η γνωστή Κύπρια επιχειρηματίας, χθες Παρασκευή 24 Ιουνίου, δημοσίευσε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook στιγμιότυπα από την...

MC MEDIA NETWORK

«Ειπώθηκαν πάρα πολλά ψέματα για μένα, τις απαιτήσεις και τις προσφορές που δεν ήρθαν ποτέ»

Στον Ιωνικό υπέγραψε ο Χαβιέ Μεντόσα. Ο Αργεντινός άσος μέσω Instagram αποχαιρέτησε τον Παναιτωλικό, επιμένοντας, ακόμη και τώρα ότι δεν δέχθηκε πρόταση ανανέωσης, παρά...

Πως να ενισχύσω το μαύρισμά μου στην παραλία;

Το καλοκαίρι είναι εδώ και πολλοί ήδη έχουν κάνει τις πρώτες τους βουτιές Αυτό που μας απασχολεί, σχεδόν όλους, είναι το πως θα μαυρίσουμε περισσότερο. Υπάρχει...

Γυναίκα έκανε πρόταση γάμου στον φίλο της σε αγώνα της Μπόκα Τζούνιορς / Η αντίδρασή του (video)

Γυναίκα έκανε πρόταση γάμου στον φίλο της σε αγώνα της Μπόκα Τζούνιορς / Η αντίδρασή του (video)

Ελίνα Θεοδότου: Συγκινημένη για τον 8χρονο γιο της! «Είμαι περήφανη για εσένα» (Βίντεο)

Περήφανη μαμά η Ελίνα Θεοδότου! Η γνωστή Κύπρια επιχειρηματίας, χθες Παρασκευή 24 Ιουνίου, δημοσίευσε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook στιγμιότυπα από την...

Lifestyle

«Ειπώθηκαν πάρα πολλά ψέματα για μένα, τις απαιτήσεις και τις προσφορές που δεν ήρθαν ποτέ»

Στον Ιωνικό υπέγραψε ο Χαβιέ Μεντόσα. Ο Αργεντινός άσος μέσω Instagram αποχαιρέτησε τον Παναιτωλικό, επιμένοντας, ακόμη και τώρα ότι δεν δέχθηκε πρόταση ανανέωσης, παρά...

Lifestyle

Στη Λέγκια ο Φωτόπουλος

Στην Πολωνία συνεχίζει την καριέρα του ο Στέργιος Φωτόπουλος. Ο πολύπειρος προπονητής φυσικής κατάστασης συμφώνησε με τη Λέγκια Βαρσοβίας. Φωτόπουλος:«Η πάσα του Ανανίτζε είναι πάρε-βάλε/Του βάζω...

ΜΠΕΚΑΜ: Γιατί φυλάει εδώ και 25 χρόνια ένα αεροπορικό εισιτήριο!

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στον παλιό του συμπαίκτη, Γκάρι Νέβιλ, αποκάλυψε πώς γνωρίστηκε με τη γυναίκα του Βικτόρια. Οι δυο...

ΝΕΟ με Λαφράνς

Κυκλοφορεί ελεύθερος ο Κέβιν Λαφράνς. Ο πρώην ποδοσφαιριστής των ΑΕΛ, ΑΠΟΕΛ, Πάφου, ΑΕΚ και Δόξας αποχώρησε από την Stomil Olszty. Τι θα γίνει με Λαφράνς; Ούτε μια...

Γυναίκα έκανε πρόταση γάμου στον φίλο της σε αγώνα της Μπόκα Τζούνιορς / Η αντίδρασή του (video)

Γυναίκα έκανε πρόταση γάμου στον φίλο της σε αγώνα της Μπόκα Τζούνιορς / Η αντίδρασή του (video)

Advertorials