MC MEDIA NETWORK

Δεκέμβριος 7, 2019 Σάββατο 16:44:33

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

Οι περιβαλλοντικές – κλιματικές πτυχές της νέας ΚΑΠ στο επίκεντρο των Υπ. Γεωργίας στις Βρυξέλλες

H μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ – CAP) της ΕΕ και ιδιαίτερα η περιβαλλοντική και κλιματική πτυχή της βρίσκεται στο επίκεντρο του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας που συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες, υπό τον Φιλανδό
Υπουργό Jari Leppä.

Το Συμβούλιο θα εξετάσει τόσο τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής όσον αφορά τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών φιλοδοξιών της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ και προτάσεις για μελλοντικές εργασίες, και θα ακούσει από την Κομισιόν τις προτάσεις της επί των προτεινόμενων κανονισμών για τους μεταβατικούς κανόνες της ΚΑΠ, οι οποίοι αποσκοπούν στη διασφάλιση της συνέχειας των πληρωμών και των προγραμμάτων πριν τεθεί σε ισχύ η επόμενη ΚΓΠ.

Τέλος, οι Υπουργοί θα ενημερωθούν σχετικά με τα διάφορα θέματα σχετικά με τις εξής: δυσκολίες στον τομέα της μελισσοκομίας, εισαγωγές ρυζιού από τη Μιανμάρ, εισαγωγές αραβόσιτου από την Ουκρανία και συμφωνία που συνήφθη πρόσφατα από την ΕΕ και την Κίνα σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις.

Αναλυτικά, σε δημόσια συνεδρίαση, το Συμβούλιο θα διεξαγάγει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με έγγραφο της Προεδρίας με θέμα «Περιβάλλον και κλιματική πτυχή της ΚΑΠ – μια κοινή, φιλόδοξη και ευέλικτη πράσινη αρχιτεκτονική» (14051/19). Το έγγραφο παρουσιάζει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής από τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών φιλοδοξιών της ΚΑΠ και διατυπώνει προτάσεις για μελλοντικές εργασίες.

Συγκεκριμένα, η Προεδρία προτείνει να διατηρηθεί μια υψηλή περιβαλλοντική φιλοδοξία και να εισαχθεί ένα κοινό ποσοστό ή ένα σταθερό ποσό που να καλύπτει ολόκληρο το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ (δηλ. τον πυλώνα 1 και 2), να αφιερωθεί σε περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους.

Αυτή η προσέγγιση θα αντικαταστήσει την αρχική πρόταση της Κομισιόν να διατεθεί το 30% του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. Το κοινό ποσοστό ή το σταθερό ποσό θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο μετά την απόφαση του ΠΔΠ και ο στόχος του θα εκπληρωνόταν μόνο από ορισμένους τύπους παρεμβάσεων.

Για να εξετάσουν την πρόταση της Προεδρίας, οι Υπουργοί θα κληθούν να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις:
– θα μπορούσαν τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν την αρχή ενός ενιαίου κοινού ειδικού μεριδίου χρηματοδότησης για περιβαλλοντικούς και κλιματικούς σκοπούς, που θα κάλυπτε και τους δύο πυλώνες, έχοντας κατά νου ότι πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω εργασίες σχετικά με τις λεπτομέρειες;
– θα αποτελούσε η δέσμη μέτρων που περιγράφεται ανωτέρω ένα επαρκώς ισχυρό αλλά ευέλικτο πλαίσιο για την επίτευξη αύξησης της περιβαλλοντικής και κλιματικής φιλοδοξίας της μελλοντικής ΚΑΠ;

Οι προτάσεις της Επιτροπής μια δέσμη μεταρρυθμίσεων η οποία αποτελείται από τρεις θέσεις για:
– ένα κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ
– ένα κανονισμό για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ
– ένα κανονισμός για την κοινή οργάνωση αγοράς γεωργικών προϊόντων και εκτίμηση επιπτώσεων.

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ εισάγει ένα νέο μοντέλο  που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν κεφάλαια της ΕΕ και θα τους επιτρέψει να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους.

Με βάση 9 οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καταρτίσει ένα στρατηγικό σχέδιο που θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να επιτύχει αυτούς τους στόχους λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες του, χρησιμοποιώντας άμεσες ενισχύσεις, αγροτική ανάπτυξη και μέτρα αγοράς.

Η Κομισιόν θα εγκρίνει κάθε σχέδιο για τη διασφάλιση της συνέπειας και της προστασίας της ενιαίας αγοράς και θα παρακολουθεί την πρόοδο προς την επίτευξη στόχων και στόχων χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ.

Οι προτάσεις της Κομισιόν περιγράφουν επίσης νέες υποχρεώσεις και κίνητρα για τους αγρότες στον τομέα του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα. Οι άμεσες πληρωμές θα εξαρτώνται από την ενίσχυση των περιβαλλοντικών και κλιματικών απαιτήσεων και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσφέρουν οικολογικά προγράμματα για τη στήριξη των γεωργών πέραν των υποχρεωτικών απαιτήσεων που χρηματοδοτούνται με ένα μερίδιο των εθνικών άμεσων ενισχύσεων.

Επιπλέον, η νέα ΚΑΠ θα στοχεύει καλύτερα τους μικρούς και νέους γεωργούς, διευκολύνοντας έτσι την ανανέωση των γενεών και θα προσπαθήσει να προωθήσει τη μεγαλύτερη χρήση της γνώσης και της καινοτομίας.

Παρομοίως σε δημόσια συνεδρίαση, η Κομισιόν θα υποβάλει τις προτάσεις κανονισμών σχετικά με τους μεταβατικούς κανόνες της ΚΑΠ και το Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτές.

H μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ – CAP) της ΕΕ και ιδιαίτερα η περιβαλλοντική και κλιματική πτυχή της βρίσκεται στο επίκεντρο του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας που συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες, υπό τον Φιλανδό
Υπουργό Jari Leppä.

Το Συμβούλιο θα εξετάσει τόσο τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής όσον αφορά τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών φιλοδοξιών της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ και προτάσεις για μελλοντικές εργασίες, και θα ακούσει από την Κομισιόν τις προτάσεις της επί των προτεινόμενων κανονισμών για τους μεταβατικούς κανόνες της ΚΑΠ, οι οποίοι αποσκοπούν στη διασφάλιση της συνέχειας των πληρωμών και των προγραμμάτων πριν τεθεί σε ισχύ η επόμενη ΚΓΠ.

Τέλος, οι Υπουργοί θα ενημερωθούν σχετικά με τα διάφορα θέματα σχετικά με τις εξής: δυσκολίες στον τομέα της μελισσοκομίας, εισαγωγές ρυζιού από τη Μιανμάρ, εισαγωγές αραβόσιτου από την Ουκρανία και συμφωνία που συνήφθη πρόσφατα από την ΕΕ και την Κίνα σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις.

Αναλυτικά, σε δημόσια συνεδρίαση, το Συμβούλιο θα διεξαγάγει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με έγγραφο της Προεδρίας με θέμα «Περιβάλλον και κλιματική πτυχή της ΚΑΠ – μια κοινή, φιλόδοξη και ευέλικτη πράσινη αρχιτεκτονική» (14051/19). Το έγγραφο παρουσιάζει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής από τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών φιλοδοξιών της ΚΑΠ και διατυπώνει προτάσεις για μελλοντικές εργασίες.

Συγκεκριμένα, η Προεδρία προτείνει να διατηρηθεί μια υψηλή περιβαλλοντική φιλοδοξία και να εισαχθεί ένα κοινό ποσοστό ή ένα σταθερό ποσό που να καλύπτει ολόκληρο το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ (δηλ. τον πυλώνα 1 και 2), να αφιερωθεί σε περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους.

Αυτή η προσέγγιση θα αντικαταστήσει την αρχική πρόταση της Κομισιόν να διατεθεί το 30% του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. Το κοινό ποσοστό ή το σταθερό ποσό θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο μετά την απόφαση του ΠΔΠ και ο στόχος του θα εκπληρωνόταν μόνο από ορισμένους τύπους παρεμβάσεων.

Για να εξετάσουν την πρόταση της Προεδρίας, οι Υπουργοί θα κληθούν να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις:
– θα μπορούσαν τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν την αρχή ενός ενιαίου κοινού ειδικού μεριδίου χρηματοδότησης για περιβαλλοντικούς και κλιματικούς σκοπούς, που θα κάλυπτε και τους δύο πυλώνες, έχοντας κατά νου ότι πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω εργασίες σχετικά με τις λεπτομέρειες;
– θα αποτελούσε η δέσμη μέτρων που περιγράφεται ανωτέρω ένα επαρκώς ισχυρό αλλά ευέλικτο πλαίσιο για την επίτευξη αύξησης της περιβαλλοντικής και κλιματικής φιλοδοξίας της μελλοντικής ΚΑΠ;

Οι προτάσεις της Επιτροπής μια δέσμη μεταρρυθμίσεων η οποία αποτελείται από τρεις θέσεις για:
– ένα κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ
– ένα κανονισμό για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ
– ένα κανονισμός για την κοινή οργάνωση αγοράς γεωργικών προϊόντων και εκτίμηση επιπτώσεων.

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ εισάγει ένα νέο μοντέλο  που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν κεφάλαια της ΕΕ και θα τους επιτρέψει να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους.

Με βάση 9 οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καταρτίσει ένα στρατηγικό σχέδιο που θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να επιτύχει αυτούς τους στόχους λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες του, χρησιμοποιώντας άμεσες ενισχύσεις, αγροτική ανάπτυξη και μέτρα αγοράς.

Η Κομισιόν θα εγκρίνει κάθε σχέδιο για τη διασφάλιση της συνέπειας και της προστασίας της ενιαίας αγοράς και θα παρακολουθεί την πρόοδο προς την επίτευξη στόχων και στόχων χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ.

Οι προτάσεις της Κομισιόν περιγράφουν επίσης νέες υποχρεώσεις και κίνητρα για τους αγρότες στον τομέα του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα. Οι άμεσες πληρωμές θα εξαρτώνται από την ενίσχυση των περιβαλλοντικών και κλιματικών απαιτήσεων και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσφέρουν οικολογικά προγράμματα για τη στήριξη των γεωργών πέραν των υποχρεωτικών απαιτήσεων που χρηματοδοτούνται με ένα μερίδιο των εθνικών άμεσων ενισχύσεων.

Επιπλέον, η νέα ΚΑΠ θα στοχεύει καλύτερα τους μικρούς και νέους γεωργούς, διευκολύνοντας έτσι την ανανέωση των γενεών και θα προσπαθήσει να προωθήσει τη μεγαλύτερη χρήση της γνώσης και της καινοτομίας.

Παρομοίως σε δημόσια συνεδρίαση, η Κομισιόν θα υποβάλει τις προτάσεις κανονισμών σχετικά με τους μεταβατικούς κανόνες της ΚΑΠ και το Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτές.

Top Stories

Μεθυσμένη οδηγός με… συνεπιβάτες ανήλικα παιδιά στη Λάρνακα! Οδηγούσε με πενταπλάσιο ποσοστό αλκοόλης

Δεν αντιλήφθηκε ότι το προπορευόμενο όχημα σταμάτησε λόγω κίνησης και προσέκρουσε σε αυτό

Του έβαλαν πρόστιμο και βαθμούς ποινής για ταχύτητα 8 μήνες πριν αλλά… δεν έβαλε μυαλό ο οδηγός του τζιπ

Σε απευθείας δίκη για ανθρωποκτονία ο οδηγός που παρέσυρε στον θάνατο τον 27χρονο Παναγιώτη

ΗΧΗΤΙΚΟ: Φωνές για εξευτελιστικές προσαγωγές οπαδών της Ομόνοιας. «Εισέβαλαν στη δουλειά του…»

Συνέχεια στο σάλο που προκλήθηκε με φόντο τις λάθος συλλήψεις οπαδών της Ομόνοιας. Ο δικηγόρος υπόπτων στη #Cyprus Times για το πως θα απαντήσουν οι συλληφθέντες

Διαβάστε Επίσης

Μεθυσμένη οδηγός με… συνεπιβάτες ανήλικα παιδιά στη Λάρνακα! Οδηγούσε με πενταπλάσιο ποσοστό αλκοόλης

Δεν αντιλήφθηκε ότι το προπορευόμενο όχημα σταμάτησε λόγω κίνησης και προσέκρουσε σε αυτό

Του έβαλαν πρόστιμο και βαθμούς ποινής για ταχύτητα 8 μήνες πριν αλλά… δεν έβαλε μυαλό ο οδηγός του τζιπ

Σε απευθείας δίκη για ανθρωποκτονία ο οδηγός που παρέσυρε στον θάνατο τον 27χρονο Παναγιώτη

ΗΧΗΤΙΚΟ: Φωνές για εξευτελιστικές προσαγωγές οπαδών της Ομόνοιας. «Εισέβαλαν στη δουλειά του…»

Συνέχεια στο σάλο που προκλήθηκε με φόντο τις λάθος συλλήψεις οπαδών της Ομόνοιας. Ο δικηγόρος υπόπτων στη #Cyprus Times για το πως θα απαντήσουν οι συλληφθέντες

Ζητούν δικαίωση για τον θάνατο της 10χρονης Νελίνας. Με αναμμένα κεριά στο σημείο του θανατηφόρου

Έκλεισαν συμβολικά για λίγα λεπτά τον δρόμο -Ζητούν αποδοθεί το ταχύτερο δικαιοσύνη

Νέα διαμαρτυρία στο Δάλι για το εργοστάσιο παραγωγής ασφάλτου. Έκλεισαν τον δρόμο οι κάτοικοι

Παραμπόδισαν την είσοδο και την έξοδο βαρέων οχημάτων από το εργοστάσιο -Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων

Τραγωδία στους Αγίους Θεοδώρους. Ληστές παρέσυραν και σκότωσαν ηλικιωμένη για να ξεφύγουν

Οι δράστες επιχείρησαν να ληστέψουν την ηλικιωμένη, η οποία αντιστάθηκε, πριν τραυματιστεί θανάσιμα από το αυτοκίνητό τους

Σπάνια επέμβαση στη Σερβία. Μεταμόσχευση όρχεως μεταξύ δίδυμων αδερφών

Είναι η τρίτη γνωστή περίπτωση στα ιατρικά χρονικά, μετά από δύο που είχαν γίνει στις ΗΠΑ πριν 40 χρόνια

Eγκαταλείπουν τα σπίτια τους στην ανατολική Αυστραλία λόγω πυρκαγιών

Οι αρχές προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα την ερχόμενη βδομάδα.

Ο Τραμπ ασχολείται και με τα… καζανάκια στις ΗΠΑ που έχουν μικρή ροή (video)

Έχουμε ανθρώπους που τραβάνε καζανάκι 10 ή 15 φορές αντί για μια» είπε σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο

MC MEDIA NETWORK

Έγινε με Αρτυματά!

Έκπληξη στην εντεκάδα της Ανόρθωσης για το παιγνίδι σήμερα με την ΑΕΛ. Και αυτό γιατί εκτός εντεκάδας βρίσκεται για πρώτη φορά φέτος ο Κωστάκης...

MC MEDIA NETWORK

Έγινε με Αρτυματά!

Έκπληξη στην εντεκάδα της Ανόρθωσης για το παιγνίδι σήμερα με την ΑΕΛ. Και αυτό γιατί εκτός εντεκάδας βρίσκεται για πρώτη φορά φέτος ο Κωστάκης...

Lifestyle

Έγινε με Αρτυματά!

Έκπληξη στην εντεκάδα της Ανόρθωσης για το παιγνίδι σήμερα με την ΑΕΛ. Και αυτό γιατί εκτός εντεκάδας βρίσκεται για πρώτη φορά φέτος ο Κωστάκης...

Lifestyle

Σπάνια επέμβαση στη Σερβία. Μεταμόσχευση όρχεως μεταξύ δίδυμων αδερφών

Είναι η τρίτη γνωστή περίπτωση στα ιατρικά χρονικά, μετά από δύο που είχαν γίνει στις ΗΠΑ πριν 40 χρόνια

Σχέδιο δράσης για βιώσιμη χρηματοδότηση από τις τράπεζες δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

Θα επικεντρωθεί αρχικά στις βασικές μετρήσεις για να στηρίξει τις πράσινες στρατηγικές των τραπεζών

Advertorials