MC MEDIA NETWORK

27 Φεβρουαρίου, 2020 Πέμπτη 22:28:36

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

«Κοινός στόχος ΕΚ και ΕΚΤ είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών»

Ο κοινός στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών με την επίτευξη πραγματικής οικονομικής σύγκλισης και την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως το κοινό μας σπίτι. Η τοποθέτηση έγινε από τον Ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη, ο οποίος ήταν ο Εισηγητής στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και ο οποίος ετοίμασε έκθεση για τις δράσεις και πολιτικές της ΕΚΤ για το 2018.

Η έκθεση, η οποία συζητήθηκε στην παρουσία σήμερα της Προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ο κ. Μαυρίδης είπε ότι επικεντρώνεται σε ανασκόπηση των πολιτικών της ΕΚΤ, τη μελλοντική νομισματική πολιτική, τις δράσεις εναντίον της κλιματικής αλλαγής και ένα πιο σημαντικό ρόλο για το Ευρώ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όσον αφορά τις ενέργειες της ΕΚΤ στη νομισματική πολιτική για το 2018 και τις επιπτώσεις της στην Ευρωζώνη, ο κ. Μαυρίδης εξέφρασε ικανοποίηση του για τον ρόλο της ΕΚΤ στη διασφάλιση της σταθερότητας του ευρώ και υπογράμμισε ότι τα μέτρα που έθεσε σε εφαρμογή συνέβαλαν στην οικονομική ανάκαμψη και τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης.

“Τονίζουμε επίσης ότι τα πολύ χαμηλά ή αρνητικά επιτόκια προσφέρουν ευκαιρίες στους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των δανειοληπτών, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από ισχυρότερη οικονομική δυναμική, χαμηλότερη ανεργία και χαμηλότερο κόστος δανεισμού”, είπε.

Την ίδια στιγμή, είπε, “ζητάμε από την ΕΚΤ να παρακολουθεί τους πιθανούς κινδύνους στους ισολογισμούς της, τον πληθωρισμό στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, τα μειονεκτήματα για τους καταθέτες και τις πιθανές επιπτώσεις στα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά συστήματα”.

Εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι, μετά από μια σύντομη οικονομική ανάκαμψη, ο ρυθμός ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ επιβραδύνθηκε στο 1,1 % του ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ· εκφράζει, επίσης, την ανησυχία του για την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής και του παγκόσμιου εμπορίου.

Αναγνωρίζοντας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη νομισματική πολιτική, υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητη μία υποστηρικτική δημοσιονομική πολιτική.

Για την ενδυνάμωση του ρόλου του ευρώ, ο κ. Μαυρίδης υπογράμμισε ότι χρειάζονται οι απαραίτητες διαρθρωτικές δομές, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και η ολοκλήρωση της ένωσης κεφαλαιαγορών.

Ιδιαίτερη έμφαση, είπε, θα πρέπει να δοθεί και στον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή και στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού. Ως θεσμικό όργανο της ΕΕ, η ΕΚΤ δεσμεύεται από τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και το γεγονός αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της, ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές η εντολή της και η ανεξαρτησία της, είπε. Ο κ. Μαυρίδης εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την έναρξη συζήτησης σχετικά με τον ρόλο των κεντρικών τραπεζών και των εποπτικών αρχών στη στήριξη της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής· καλεί την ΕΚΤ, με πλήρη σεβασμό προς την εντολή και την ανεξαρτησία της, να ενσωματώσει τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση αρχές (αρχές ΠΚΔ) στις πολιτικές της.

Ζήτησε επίσης μεγαλύτερη υπευθυνότητα, διάλογο και διαφάνεια με τη νέα Πρόεδρο της ΕΚΤ.

Σημείωσε ότι «είναι απαραίτητο να διαμορφώσουμε τη νομισματική πολιτική μας αλλά και να την μεταδώσουμε στους πολίτες μας, καθώς πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία και τον αντίκτυπο αυτών των πολιτικών στη ζωή τους».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ΕΚΤ, είπε, “έχουν κοινό στόχο και αυτός ήταν ο πρωταρχικός μου στόχος όταν συνέταξα αυτή την έκθεση, να βελτιώσω τη ζωή των πολιτών μας επιτυγχάνοντας πραγματική οικονομική σύγκλιση και να ενισχύσουμε τον ρόλο της ΕΕ ως το κοινό μας Σπίτι”, κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ο κοινός στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών με την επίτευξη πραγματικής οικονομικής σύγκλισης και την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως το κοινό μας σπίτι. Η τοποθέτηση έγινε από τον Ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη, ο οποίος ήταν ο Εισηγητής στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και ο οποίος ετοίμασε έκθεση για τις δράσεις και πολιτικές της ΕΚΤ για το 2018.

Η έκθεση, η οποία συζητήθηκε στην παρουσία σήμερα της Προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ο κ. Μαυρίδης είπε ότι επικεντρώνεται σε ανασκόπηση των πολιτικών της ΕΚΤ, τη μελλοντική νομισματική πολιτική, τις δράσεις εναντίον της κλιματικής αλλαγής και ένα πιο σημαντικό ρόλο για το Ευρώ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όσον αφορά τις ενέργειες της ΕΚΤ στη νομισματική πολιτική για το 2018 και τις επιπτώσεις της στην Ευρωζώνη, ο κ. Μαυρίδης εξέφρασε ικανοποίηση του για τον ρόλο της ΕΚΤ στη διασφάλιση της σταθερότητας του ευρώ και υπογράμμισε ότι τα μέτρα που έθεσε σε εφαρμογή συνέβαλαν στην οικονομική ανάκαμψη και τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης.

“Τονίζουμε επίσης ότι τα πολύ χαμηλά ή αρνητικά επιτόκια προσφέρουν ευκαιρίες στους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των δανειοληπτών, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από ισχυρότερη οικονομική δυναμική, χαμηλότερη ανεργία και χαμηλότερο κόστος δανεισμού”, είπε.

Την ίδια στιγμή, είπε, “ζητάμε από την ΕΚΤ να παρακολουθεί τους πιθανούς κινδύνους στους ισολογισμούς της, τον πληθωρισμό στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, τα μειονεκτήματα για τους καταθέτες και τις πιθανές επιπτώσεις στα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά συστήματα”.

Εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι, μετά από μια σύντομη οικονομική ανάκαμψη, ο ρυθμός ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ επιβραδύνθηκε στο 1,1 % του ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ· εκφράζει, επίσης, την ανησυχία του για την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής και του παγκόσμιου εμπορίου.

Αναγνωρίζοντας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη νομισματική πολιτική, υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητη μία υποστηρικτική δημοσιονομική πολιτική.

Για την ενδυνάμωση του ρόλου του ευρώ, ο κ. Μαυρίδης υπογράμμισε ότι χρειάζονται οι απαραίτητες διαρθρωτικές δομές, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και η ολοκλήρωση της ένωσης κεφαλαιαγορών.

Ιδιαίτερη έμφαση, είπε, θα πρέπει να δοθεί και στον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή και στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού. Ως θεσμικό όργανο της ΕΕ, η ΕΚΤ δεσμεύεται από τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και το γεγονός αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της, ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές η εντολή της και η ανεξαρτησία της, είπε. Ο κ. Μαυρίδης εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την έναρξη συζήτησης σχετικά με τον ρόλο των κεντρικών τραπεζών και των εποπτικών αρχών στη στήριξη της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής· καλεί την ΕΚΤ, με πλήρη σεβασμό προς την εντολή και την ανεξαρτησία της, να ενσωματώσει τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση αρχές (αρχές ΠΚΔ) στις πολιτικές της.

Ζήτησε επίσης μεγαλύτερη υπευθυνότητα, διάλογο και διαφάνεια με τη νέα Πρόεδρο της ΕΚΤ.

Σημείωσε ότι «είναι απαραίτητο να διαμορφώσουμε τη νομισματική πολιτική μας αλλά και να την μεταδώσουμε στους πολίτες μας, καθώς πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία και τον αντίκτυπο αυτών των πολιτικών στη ζωή τους».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ΕΚΤ, είπε, “έχουν κοινό στόχο και αυτός ήταν ο πρωταρχικός μου στόχος όταν συνέταξα αυτή την έκθεση, να βελτιώσω τη ζωή των πολιτών μας επιτυγχάνοντας πραγματική οικονομική σύγκλιση και να ενισχύσουμε τον ρόλο της ΕΕ ως το κοινό μας Σπίτι”, κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Λευκωσίας ο 14χρονος μαθητής από το Φρέναρος (pic)

Παρασύρθηκε από όχημα μόλις κατέβηκε από το σχολικό λεωφορείο – Η κατάσταση της υγείας κρίνεται σοβαρή Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύεται ο 14χρονος μαθητής έπειτα...

Κρίσιμα στην Εντατική ο σύζυγος της γυναίκας που ξεψύχησε χθες μετά από τροχαίο στη Λεμεσό

Διερευνούν για τις ακριβείς συνθήκες... Κλειστό κύκλωμα ρίχνει φως στις συνθήκες του δυστυχήματος

Top Stories

Όχημα παρέσυρε μαθητή στο Φρέναρος. Στο νοσοκομείο 14χρονος

Είχε κατεβεί από σχολικό λεωφορείο και επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο

Διαβάστε Επίσης

Όχημα παρέσυρε μαθητή στο Φρέναρος. Στο νοσοκομείο 14χρονος

Είχε κατεβεί από σχολικό λεωφορείο και επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους που μετέφερε οπαδούς του ΑΠΟΕΛ στην Ελβετία

Άγνωστο εάν θα μεταβούν στην Ελβετία για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα

Κλείνουν τρία σχολεία στην Αθήνα λόγω κορωνοϊού

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή για προληπτικούς λόγους τρία σχολεία στη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Παρασκευή, τρία σχολεία στη περιοχή του...

Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα στη Βόρεια Ιρλανδία

Στα 16, συνολικά, τα κρούσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σε «καθοριστικό σημείο» βρίσκεται η επιδημία του κορωνοϊού προειδοποιεί ο ΠΟΥ

Εάν οι πληγείσες χώρες δεν κινηθούν γρήγορα για να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού.

MC MEDIA NETWORK

ΣΥΝΕΒΗ με Τάμαρι

Αγωνίστηκε στην κορυφή της επίθεσης σε όλο το πρώτο ημίχρονο ο Μούσα αλ Τάμαρι, με τον Μαρίνο Ουζουνίδη να θέλει να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά...

MC MEDIA NETWORK

ΣΥΝΕΒΗ με Τάμαρι

Αγωνίστηκε στην κορυφή της επίθεσης σε όλο το πρώτο ημίχρονο ο Μούσα αλ Τάμαρι, με τον Μαρίνο Ουζουνίδη να θέλει να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά...

Lifestyle

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: «Δεν περίμενα ότι θα είχαμε καλύτερη εικόνα μεσοεπιθετικά»

Οι δηλώσεις του προπονητή του ΑΠΟΕΛ Μαρίνου Ουζουνίδη μετά το παιγνίδι με την Βασιλεία. Αναλυτικά: «Σας είπα και χθες ότι ήθελα να προετοιμάσω κάποια...

Lifestyle

ΣΥΝΕΒΗ με Τάμαρι

Αγωνίστηκε στην κορυφή της επίθεσης σε όλο το πρώτο ημίχρονο ο Μούσα αλ Τάμαρι, με τον Μαρίνο Ουζουνίδη να θέλει να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά...

ΣΥΝΕΒΗ με Τάμαρι

Αγωνίστηκε στην κορυφή της επίθεσης σε όλο το πρώτο ημίχρονο ο Μούσα αλ Τάμαρι, με τον Μαρίνο Ουζουνίδη να θέλει να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά...

Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Ο νικητής της πρώτης κατηγορίας θα πάρει πάνω από 600.000 ευρώ

Advertorials