MC MEDIA NETWORK

April 12, 2021 Monday 22:59:51

Εγγραφή στο
Newsletter

Στη δημοσιότητα η Έκθεση Ελεγκτικής για την Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Στη δημοσιότητα η Έκθεση Ελεγκτικής για την Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου – Τα κυριότερα ευρήματα

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελεγκτική Υπηρεσία την ειδική της έκθεση με θέμα «Έλεγχος Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου».

Μεταξύ άλλων η Ελεγκτική εντοπίζει κενά και αδυναμίες, διαχρονικούς λανθασμένους χειρισμούς

Τα σημαντικότερα ευρήματα

 Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) με απόφασή του, ημερ. 3.7.2019, ενέκρινε την τροποποίηση στο Καταστατικό του Ιδρύματος, αναφορικά με τη σύνθεση του ΔΣ, ώστε να μην συμμετέχουν τα δύο ex officio Μέλη. Παρόντα στη συνεδρία ήταν οκτώ από τα εννέα μέλη του ΔΣ τα οποία και ψήφισαν υπέρ της τροποποίησης. Στο Καταστατικό του Ιδρύματος αναφέρεται ότι για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η συγκέντρωση εννέα ψήφων του ΔΣ.

Εισηγηθήκαμε την εξασφάλιση νομικής γνωμάτευσης κατά πόσο η απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού είναι νομότυπη.

 Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), στα πλαίσια της διαδικασίας παραχώρησης της κρατικής χορηγίας για το 2019, αναγνώρισε την αναγκαιότητα για επεξεργασία Σχεδίου Χρηματοδότησης (Funding Agreement), στο πλαίσιο του οποίου να γίνεται με εξορθολογισμένο τρόπο η καταβολή της χορηγίας, βάσει συγκεκριμένων μετρήσιμων κριτηρίων. Το ΥΠΠΑΝ δεν προχώρησε στην ετοιμασία του Σχεδίου, αφού το ΙΣΟΚ από την 1.1.2020 έχει μεταφερθεί κάτω από το Υπουργείο Οικονομικών.

Εισηγηθήκαμε όπως το Υπουργείο Οικονομικών προβεί στην ετοιμασία Σχεδίου Χρηματοδότησης και σε αξιολόγηση των διαδικασιών του Ιδρύματος.

 Ο στρατηγικός στόχος του Ιδρύματος για αύξηση των ιδίων εσόδων και μείωση στην εξάρτηση από την κρατική χορηγία δεν έχει επιτευχθεί. Το 2019 το Ίδρυμα έλαβε κρατική χορηγία ύψους €2.699.000, που αντιστοιχεί στο 92,3% των συνολικών εσόδων.

 Παρατηρήθηκαν κενά και αδυναμίες, που αφορούν στη σύγκληση των συνεδριάσεων του ΔΣ και στην τήρηση των πρακτικών. Εισηγηθήκαμε την τήρηση λεπτομερών πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ και την κατάλληλη αρίθμησή τους, την ετοιμασία ημερήσιας διάταξης, την υπογραφή των πρακτικών αρμοδίως σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού, την πραγματοποίηση συνεδριάσεων του ΔΣ μόνο όταν υπάρχει απαρτία και την έγκαιρη επικύρωση των πρακτικών.

 Δεν έχουν ετοιμαστεί Κανονισμοί που να ρυθμίζουν τη λειτουργία του Ιδρύματος και να καθορίζουν τις αρμοδιότητες και λοιπούς όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Ιδρυτικής Πράξης του 2006 ενώ οι Οικονομικοί Κανονισμοί δεν έχουν εγκριθεί από το ΔΣ. Εισηγηθήκαμε την ετοιμασία και έγκριση των πιο πάνω Κανονισμών, το συντομότερο δυνατόν.EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΟΚ/01/2021

2 Λόγω διαχρονικών λανθασμένων χειρισμών των διαδοχικών ΔΣ του Ιδρύματος, το καθεστώς εργοδότησης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή (ΚΔ) Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου (ΣΟΝΚ) και του Επιμελητή ΣΟΝΚ μετατράπηκε από ορισμένης διάρκειας σε αορίστου χρόνου.

 Εντοπίστηκαν κενά και αδυναμίες σε θέματα προσωπικού που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παραχώρηση μηνιαίων επιδομάτων και επιδομάτων οδοιπορικών, τη διοικητική δομή του Ιδρύματος, την αξιολόγηση του προσωπικού και τη μη ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων του Διοικητικού και Γραμματειακού Προσωπικού και των Μουσικών της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου (ΣΟΚ), οι οποίες έληξαν στις 31.12.2012 και 31.12.2010, αντίστοιχα.

 Η απαλλαγή των διδάκτρων της Μουσικής Ακαδημίας, που παραχωρείται στο ποσό που αναλογεί στους μαθητές, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει οικονομική δυσκολία στην αποπληρωμή, βασίζεται στην προσκόμιση βεβαίωσης από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αφορούν μόνο στον ένα γονέα, με αποτέλεσμα το 2019 να παραχωρηθεί απαλλαγή των διδάκτρων σε μια περίπτωση, όπου το συνολικό οικογενειακό εισόδημ ήταν περίπου €58.000.

Εισηγηθήκαμε να ζητείται η υποβολή βεβαιώσεων αναφορικά με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, καθώς και ενυπόγραφη δήλωση ότι δεν υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα εισοδήματα.

 Η συμφωνία για παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου με συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο διακόπηκε από το Ίδρυμα ένα μήνα μετά την ανανέωσή της. Στη συνέχεια υπογράφηκε Επιστολή Δέσμευσης με άλλο δικηγορικό γραφείο, χωρίς να υπάρχει σχετική απόφαση του ΔΣ. Η εν λόγω Δέσμευση υπογράφτηκε από μη εξουσιοδοτημένο μέλος του ΔΣ, ενώ δεν περιλαμβάνονται βασικές πρόνοιες, όπως ρήτρες καθυστέρησης, τερματισμός της σύμβασης και διακανονισμός διαφορών.

 Το Ίδρυμα δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο ΦΠΑ, παρά το γεγονός ότι το σύνολο των ετήσιων συναλλαγών του ξεπερνά το όριο εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ, καθώς και ότι το Ίδρυμα λαμβάνει υπηρεσίες από το εξωτερικό, για τις οποίες εφαρμόζεται ο μηχανισμός αντίστροφης χρέωσης από τον λήπτη των υπηρεσιών. Εισηγηθήκαμε όπως το Ίδρυμα αποταθεί στο Τμήμα Φορολογίας, για να διευκρινιστεί κατά πόσο έχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ.

 Εντοπίστηκαν κενά και αδυναμίες αναφορικά με τη διεξαγωγή συναυλίας με Ελληνίδα καλλιτέχνιδα, όπως, αυθαίρετες ενέργειες μελών του ΔΣ, μη έγκριση του ΔΣ για την επιλογή της καλλιτέχνιδας, καθώς και με προγραμματιζόμενη συναυλία (η οποία δεν πραγματοποιήθηκε) με άλλο Έλληνα καλλιτέχνη. Εισηγηθήκαμε όπως τα μέλη του ΔΣ μην προβαίνουν στη λήψη αποφάσεων, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του ΔΣ, το Ίδρυμα να συνάπτει συμφωνίες με γνώμονα την EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΟΚ/01/2021

3 αύξηση των εσόδων του και να μην δεσμεύεται με την ανακοίνωση εκδηλώσεων πριν την υπογραφή των σχετικών συμφωνιών.

 Το Ίδρυμα δεν προβαίνει στην έγκαιρη καταβολή του Φόρου Καλλιτεχνών στο Τμήμα Φορολογίας, με αποτέλεσμα το Ίδρυμα να επιβαρύνεται με τόκο. Εισηγηθήκαμε την έγκαιρη καταβολή του φόρου, ως οι πρόνοιες του περί Φορολογίας
του Εισοδήματος Νόμου Ν. 118(Ι)/2002.

Γενικά Συμπεράσματα

Παρόλο που το Ίδρυμα συνεχίζει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, σχεδόν αποκλειστικά, από την κρατική χορηγία, εντούτοις δεν τηρούνται πάντοτε οι ορθές πρακτικές και διαδικασίες που επιτάσσουν οι αρχές της χρηστής διοίκησης και χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης που ισχύουν στον Δημόσιο Τομέα και οι οποίες προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. Επίσης, παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ετοιμασία Κανονισμών που ρυθμίζουν την λειτουργία του Ιδρύματος και τις αρμοδιότητες και όρους υπηρεσίας του προσωπικού, η ετοιμασία των οποίων θα έθετε κατευθυντήριες γραμμές και θα επίλυε σωρεία προβλημάτων.

Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι το ΥΠΠΑΝ, το οποίο ήταν το αρμόδιο Υπουργείο μέχρι το 2019, δεν ασκούσε ικανοποιητική εποπτεία στο Ίδρυμα.

Όπως φαίνεται, μέχρι σήμερα, 15 μήνες μετά την ανάληψη της εποπτείας από το Υπουργείο Οικονομικών, ούτε και η δική του δράση δεικνύει, κατά την άποψή μας, αποφασιστικότητα στην άσκηση ικανοποιητικού ελέγχου, σε ένα ίδρυμα που διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα, σε αντίθεση με την υποχρέωση που έχει το Υπουργείο, με βάση το άρθρο 28 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014), το οποίο θέτει συγκεκριμένες ευθύνες στον ελέγχοντα λειτουργό Κονδυλίου που χρησιμοποιείται ως κρατική χορηγία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΔΩ

Στη δημοσιότητα η Έκθεση Ελεγκτικής για την Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου – Τα κυριότερα ευρήματα

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελεγκτική Υπηρεσία την ειδική της έκθεση με θέμα «Έλεγχος Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου».

Μεταξύ άλλων η Ελεγκτική εντοπίζει κενά και αδυναμίες, διαχρονικούς λανθασμένους χειρισμούς

Τα σημαντικότερα ευρήματα

 Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) με απόφασή του, ημερ. 3.7.2019, ενέκρινε την τροποποίηση στο Καταστατικό του Ιδρύματος, αναφορικά με τη σύνθεση του ΔΣ, ώστε να μην συμμετέχουν τα δύο ex officio Μέλη. Παρόντα στη συνεδρία ήταν οκτώ από τα εννέα μέλη του ΔΣ τα οποία και ψήφισαν υπέρ της τροποποίησης. Στο Καταστατικό του Ιδρύματος αναφέρεται ότι για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η συγκέντρωση εννέα ψήφων του ΔΣ.

Εισηγηθήκαμε την εξασφάλιση νομικής γνωμάτευσης κατά πόσο η απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού είναι νομότυπη.

 Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), στα πλαίσια της διαδικασίας παραχώρησης της κρατικής χορηγίας για το 2019, αναγνώρισε την αναγκαιότητα για επεξεργασία Σχεδίου Χρηματοδότησης (Funding Agreement), στο πλαίσιο του οποίου να γίνεται με εξορθολογισμένο τρόπο η καταβολή της χορηγίας, βάσει συγκεκριμένων μετρήσιμων κριτηρίων. Το ΥΠΠΑΝ δεν προχώρησε στην ετοιμασία του Σχεδίου, αφού το ΙΣΟΚ από την 1.1.2020 έχει μεταφερθεί κάτω από το Υπουργείο Οικονομικών.

Εισηγηθήκαμε όπως το Υπουργείο Οικονομικών προβεί στην ετοιμασία Σχεδίου Χρηματοδότησης και σε αξιολόγηση των διαδικασιών του Ιδρύματος.

 Ο στρατηγικός στόχος του Ιδρύματος για αύξηση των ιδίων εσόδων και μείωση στην εξάρτηση από την κρατική χορηγία δεν έχει επιτευχθεί. Το 2019 το Ίδρυμα έλαβε κρατική χορηγία ύψους €2.699.000, που αντιστοιχεί στο 92,3% των συνολικών εσόδων.

 Παρατηρήθηκαν κενά και αδυναμίες, που αφορούν στη σύγκληση των συνεδριάσεων του ΔΣ και στην τήρηση των πρακτικών. Εισηγηθήκαμε την τήρηση λεπτομερών πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ και την κατάλληλη αρίθμησή τους, την ετοιμασία ημερήσιας διάταξης, την υπογραφή των πρακτικών αρμοδίως σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού, την πραγματοποίηση συνεδριάσεων του ΔΣ μόνο όταν υπάρχει απαρτία και την έγκαιρη επικύρωση των πρακτικών.

 Δεν έχουν ετοιμαστεί Κανονισμοί που να ρυθμίζουν τη λειτουργία του Ιδρύματος και να καθορίζουν τις αρμοδιότητες και λοιπούς όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Ιδρυτικής Πράξης του 2006 ενώ οι Οικονομικοί Κανονισμοί δεν έχουν εγκριθεί από το ΔΣ. Εισηγηθήκαμε την ετοιμασία και έγκριση των πιο πάνω Κανονισμών, το συντομότερο δυνατόν.EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΟΚ/01/2021

2 Λόγω διαχρονικών λανθασμένων χειρισμών των διαδοχικών ΔΣ του Ιδρύματος, το καθεστώς εργοδότησης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή (ΚΔ) Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου (ΣΟΝΚ) και του Επιμελητή ΣΟΝΚ μετατράπηκε από ορισμένης διάρκειας σε αορίστου χρόνου.

 Εντοπίστηκαν κενά και αδυναμίες σε θέματα προσωπικού που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παραχώρηση μηνιαίων επιδομάτων και επιδομάτων οδοιπορικών, τη διοικητική δομή του Ιδρύματος, την αξιολόγηση του προσωπικού και τη μη ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων του Διοικητικού και Γραμματειακού Προσωπικού και των Μουσικών της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου (ΣΟΚ), οι οποίες έληξαν στις 31.12.2012 και 31.12.2010, αντίστοιχα.

 Η απαλλαγή των διδάκτρων της Μουσικής Ακαδημίας, που παραχωρείται στο ποσό που αναλογεί στους μαθητές, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει οικονομική δυσκολία στην αποπληρωμή, βασίζεται στην προσκόμιση βεβαίωσης από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αφορούν μόνο στον ένα γονέα, με αποτέλεσμα το 2019 να παραχωρηθεί απαλλαγή των διδάκτρων σε μια περίπτωση, όπου το συνολικό οικογενειακό εισόδημ ήταν περίπου €58.000.

Εισηγηθήκαμε να ζητείται η υποβολή βεβαιώσεων αναφορικά με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, καθώς και ενυπόγραφη δήλωση ότι δεν υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα εισοδήματα.

 Η συμφωνία για παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου με συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο διακόπηκε από το Ίδρυμα ένα μήνα μετά την ανανέωσή της. Στη συνέχεια υπογράφηκε Επιστολή Δέσμευσης με άλλο δικηγορικό γραφείο, χωρίς να υπάρχει σχετική απόφαση του ΔΣ. Η εν λόγω Δέσμευση υπογράφτηκε από μη εξουσιοδοτημένο μέλος του ΔΣ, ενώ δεν περιλαμβάνονται βασικές πρόνοιες, όπως ρήτρες καθυστέρησης, τερματισμός της σύμβασης και διακανονισμός διαφορών.

 Το Ίδρυμα δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο ΦΠΑ, παρά το γεγονός ότι το σύνολο των ετήσιων συναλλαγών του ξεπερνά το όριο εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ, καθώς και ότι το Ίδρυμα λαμβάνει υπηρεσίες από το εξωτερικό, για τις οποίες εφαρμόζεται ο μηχανισμός αντίστροφης χρέωσης από τον λήπτη των υπηρεσιών. Εισηγηθήκαμε όπως το Ίδρυμα αποταθεί στο Τμήμα Φορολογίας, για να διευκρινιστεί κατά πόσο έχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ.

 Εντοπίστηκαν κενά και αδυναμίες αναφορικά με τη διεξαγωγή συναυλίας με Ελληνίδα καλλιτέχνιδα, όπως, αυθαίρετες ενέργειες μελών του ΔΣ, μη έγκριση του ΔΣ για την επιλογή της καλλιτέχνιδας, καθώς και με προγραμματιζόμενη συναυλία (η οποία δεν πραγματοποιήθηκε) με άλλο Έλληνα καλλιτέχνη. Εισηγηθήκαμε όπως τα μέλη του ΔΣ μην προβαίνουν στη λήψη αποφάσεων, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του ΔΣ, το Ίδρυμα να συνάπτει συμφωνίες με γνώμονα την EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΟΚ/01/2021

3 αύξηση των εσόδων του και να μην δεσμεύεται με την ανακοίνωση εκδηλώσεων πριν την υπογραφή των σχετικών συμφωνιών.

 Το Ίδρυμα δεν προβαίνει στην έγκαιρη καταβολή του Φόρου Καλλιτεχνών στο Τμήμα Φορολογίας, με αποτέλεσμα το Ίδρυμα να επιβαρύνεται με τόκο. Εισηγηθήκαμε την έγκαιρη καταβολή του φόρου, ως οι πρόνοιες του περί Φορολογίας
του Εισοδήματος Νόμου Ν. 118(Ι)/2002.

Γενικά Συμπεράσματα

Παρόλο που το Ίδρυμα συνεχίζει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, σχεδόν αποκλειστικά, από την κρατική χορηγία, εντούτοις δεν τηρούνται πάντοτε οι ορθές πρακτικές και διαδικασίες που επιτάσσουν οι αρχές της χρηστής διοίκησης και χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης που ισχύουν στον Δημόσιο Τομέα και οι οποίες προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. Επίσης, παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ετοιμασία Κανονισμών που ρυθμίζουν την λειτουργία του Ιδρύματος και τις αρμοδιότητες και όρους υπηρεσίας του προσωπικού, η ετοιμασία των οποίων θα έθετε κατευθυντήριες γραμμές και θα επίλυε σωρεία προβλημάτων.

Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι το ΥΠΠΑΝ, το οποίο ήταν το αρμόδιο Υπουργείο μέχρι το 2019, δεν ασκούσε ικανοποιητική εποπτεία στο Ίδρυμα.

Όπως φαίνεται, μέχρι σήμερα, 15 μήνες μετά την ανάληψη της εποπτείας από το Υπουργείο Οικονομικών, ούτε και η δική του δράση δεικνύει, κατά την άποψή μας, αποφασιστικότητα στην άσκηση ικανοποιητικού ελέγχου, σε ένα ίδρυμα που διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα, σε αντίθεση με την υποχρέωση που έχει το Υπουργείο, με βάση το άρθρο 28 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014), το οποίο θέτει συγκεκριμένες ευθύνες στον ελέγχοντα λειτουργό Κονδυλίου που χρησιμοποιείται ως κρατική χορηγία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΔΩ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Πρωταθλήτρια η ΑΕΛ (vids)

Την κατάκτηση του πρωταθλήματος πανηγυρίζει η RoboMarkets ΑΕΛ. Επικράτησε με 3-2 του Property Gallery Απόλλωνα και πλέον είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Τα σετ: 22-25, 25-22, 25-21,...

Σμαράγδα Καρύδη: Έκοψε τα μαλλιά της καρέ (pic)

Νέο hair look για την Σμαράγδα Καρύδη Η Σμαράγδα Καρύδη, όπως και πολλές άλλες συνάδελφοί της, με τον ερχομό της άνοιξης αποφάσισε να κάνει μια...

Σκαπούλης: «Έρχονται ξένοι διαιτητές, τα αστεία τελείωσαν»

Σκαπούλης: «Έρχονται ξένοι διαιτητές, τα αστεία τελείωσαν»

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Αριστοτέλους για το άγνωστο πρόβλημα υγείας (Βίντεο)

Η συγκλονιστική αποκάλυψη της παρουσιάστριας! Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε σήμερα απόγευμα Δευτέρας (12/4) η Χριστιάνα Αριστοτέλους. Η παρουσιάστρια κατά τη διάρκεια του σχολιασμού με...

MC MEDIA NETWORK

Πρωταθλήτρια η ΑΕΛ (vids)

Την κατάκτηση του πρωταθλήματος πανηγυρίζει η RoboMarkets ΑΕΛ. Επικράτησε με 3-2 του Property Gallery Απόλλωνα και πλέον είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Τα σετ: 22-25, 25-22, 25-21,...

Σμαράγδα Καρύδη: Έκοψε τα μαλλιά της καρέ (pic)

Νέο hair look για την Σμαράγδα Καρύδη Η Σμαράγδα Καρύδη, όπως και πολλές άλλες συνάδελφοί της, με τον ερχομό της άνοιξης αποφάσισε να κάνει μια...

Σκαπούλης: «Έρχονται ξένοι διαιτητές, τα αστεία τελείωσαν»

Σκαπούλης: «Έρχονται ξένοι διαιτητές, τα αστεία τελείωσαν»

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Αριστοτέλους για το άγνωστο πρόβλημα υγείας (Βίντεο)

Η συγκλονιστική αποκάλυψη της παρουσιάστριας! Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε σήμερα απόγευμα Δευτέρας (12/4) η Χριστιάνα Αριστοτέλους. Η παρουσιάστρια κατά τη διάρκεια του σχολιασμού με...

Lifestyle

Lifestyle

Πρωταθλήτρια η ΑΕΛ (vids)

Την κατάκτηση του πρωταθλήματος πανηγυρίζει η RoboMarkets ΑΕΛ. Επικράτησε με 3-2 του Property Gallery Απόλλωνα και πλέον είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Τα σετ: 22-25, 25-22, 25-21,...
gallery

ΒΙΝΤΕΟ: Στις φλόγες μετά από έκρηξη αυτοκίνητο στη Γερμασόγεια. Επί τόπου το ΤΑΕ Λεμεσού (pics)

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που το αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες - Ζημιές και σε άλλα οχήματα

Σκαπούλης: «Έρχονται ξένοι διαιτητές, τα αστεία τελείωσαν»

Σκαπούλης: «Έρχονται ξένοι διαιτητές, τα αστεία τελείωσαν»

Advertorials