MC MEDIA NETWORK

April 13, 2021 Tuesday 01:49:35

Εγγραφή στο
Newsletter

Αδυναμίες, ελλείψεις και «εκτεθειμένο σε μια σειρά από κινδύνους». Έκθεση Ελεγκτικής για Σύστημα Διαχείρισης Φόρων

Αδυναμίες, ελλείψεις και «εκτεθειμένο σε μια σειρά από κινδύνους» – Όσα εντοπίζει η Ελεγκτική στην Έκθεση για «Έλεγχο Συστήματος Διαχείρισης Φόρων» – Δείτε αναλυτικά

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Στη δημοσιότητα η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Έλεγχος Συστήματος Διαχείρισης Φόρων».

Όπως σημειώνει, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το Τμήμα παραμένει εκτεθειμένο σε μια σειρά από κινδύνους οι οποίοι ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εισπρακτική του ικανότητα, τη συμμόρφωσή του με τη νομοθεσία και την αξιοπιστία των δεδομένων που τηρούνται στο σύστημα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΔΩ

Αναλυτικά τα σημαντικότερα ευρήματα και εισηγήσεις:

 • Ελλείψεις σε θέματα διαχείρισης και οργάνωσης του ΤΦ και του ΤΥΠ όπως ανεπαρκής καθορισμός αρμοδιοτήτων για τα συστήματα του ΤΦ, καθυστέρηση στην εφαρμογή των συστάσεων εξωτερικών συμβούλων, μη υιοθέτηση πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών και ελλιπής συντονισμός σε θέματα εκτέλεσης συμβάσεων.
 • Αδυναμίες σε θέματα διαχείρισης αλλαγών, όπως για παράδειγμα η απουσία καταγραμμένων διαδικασιών, περιορισμένο εύρος της υφιστάμενης διαδικασίας διαχείρισης αλλαγών που ακολουθείται καθώς και περιπτώσεις υλοποίησης αλλαγών χωρίς επαρκή αξιολόγηση και εξουσιοδότηση.
 • Αδυναμίες σε θέματα διαχείρισης προσβάσεων στο ΣΔΦ όπως ανεπαρκής καθορισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών και απουσία καταγραμμένων διαδικασιών.
 • Ελλείψεις στις διαδικασίες δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων και ανάκαμψης του συστήματος, σε σχέση με τον υπολογισμό του σημείου και του χρόνου ανάκαμψης του συστήματος μετά από καταστροφή.
 • Απουσία σχεδίου δράσης για τη διαχείριση περιστατικών και προβλημάτων της υποδομής του συστήματος.
 • Καθυστέρηση στη μεταφορά φορολογικών δηλώσεων στο ΣΔΦ από το Taxisnet και ελλείψεις σε θέματα ασφάλειας δεδομένων.
 • Ανεπαρκής ενσωμάτωση στο ΣΔΦ δικλείδων αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων (π.χ. η δυνατότητα του φοροθέτη να φορολογήσει τον εαυτό του, χωρίς αυτό να μπορεί να εντοπιστεί έγκαιρα).
 • Απουσία δικλείδων στο ΣΔΦ, που να διέπουν τη διαδικασία φορολόγησης με λευκή οθόνη.
 • Αυξημένος κίνδυνος παράκαμψης των κανόνων μαζικής φορολόγησης, λόγω εξωσυστημικών διαδικασιών και ελλείψεων των διαδικασιών ελέγχου και συμφιλίωσης των προς επιβεβαίωση φορολογιών.
 • Οι διαδικασίες διαχείρισης εισπράξεων είναι ως επί το πλείστον χειροκίνητες και υπάρχει μεγάλη εξάρτηση σε συγκεκριμένα άτομα του προσωπικού του Τμήματος. Παρόλο που έχει γίνει καταγραφή των διαδικασιών εισπράξεων σε εγχειρίδιο, αυτό δεν έχει κοινοποιηθεί στο προσωπικό.
 • Σε περιπτώσεις εισπράξεων μέσω επιταγών, ακολουθείται πρακτική έκδοσης απόδειξης είσπραξης από το σύστημα πριν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της επιταγής.
 • Εντοπίσαμε μια περίπτωση συμψηφισμού όπου με οδηγίες του Τμήματος έγινε επέμβαση στον κώδικα του ΣΔΦ, για παράκαμψη των κανόνων ενημέρωσης του συστήματος συμψηφισμών του Γενικού Λογιστηρίου (ΕΦΑΡΣΥ).
 • Ορισμένες κατηγορίες φορολογιών δεν είχαν περιληφθεί στην έκθεση καθυστερημένων εσόδων του 2019 που υποβλήθηκε στο ΓΛ. Διαπιστώσαμε επίσης την απουσία ενός μηχανισμού συμφιλίωσης στη διαδικασία ετοιμασίας της έκθεσης καθυστερημένων εσόδων.

Για τα ευρήματα που περιλαμβάνονται στην έκθεση υποβάλαμε συγκεκριμένες συστάσεις που απευθύνονται τόσο στο ΤΦ όσο και στο ΤΥΠ, με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών και την ενδυνάμωση των δικλείδων ασφάλειας του ΣΔΦ.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των διεθνών προτύπων του INTOSAI τα οποία διέπουν τον έλεγχο που διενεργήσαμε, τα ευρήματά μας που αφορούν σε θέματα ασφάλειας και τα οποία ενδεχομένως να έχουν αρνητική επίπτωση στο ΤΦ έχουν αφαιρεθεί από την παρούσα Έκθεση ή παρουσιάζονται χωρίς λεπτομέρειες. Σημειώνουμε ότι τα ευρήματα αυτά έχουν κοινοποιηθεί στο ΤΦ μαζί με συγκεκριμένες συστάσεις για λήψη διορθωτικών μέτρων.

Οι συστάσεις που υποβάλαμε στοχεύουν στη βελτίωση των διαδικασιών του ΤΦ και στην ενδυνάμωση των δικλείδων ασφάλειας των πληροφοριών που διαχειρίζεται το ΣΔΦ. Θεωρούμε ότι οι πλείστες συστάσεις μπορούν να υλοποιηθούν παράλληλα και ανεξάρτητα από την υλοποίηση του νέου ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος φορολόγησης το οποίο είναι υπό ανάπτυξη.

Σημειώνουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήσαμε δεν αποτελεί μια ολοκληρωμένη και περιεκτική μελέτη αξιολόγησης όλων των πτυχών του ΣΔΦ αλλά περιορίστηκε σε συγκεκριμένες περιοχές ελέγχου που κρίθηκαν σημαντικότερες βάσει αξιολόγησης.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η υλοποίηση του νέου ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023 το Τμήμα θα πρέπει να μελετήσει και ιεραρχήσει τα ευρήματα του ελέγχου στη βάση της επικινδυνότητας και των επιπτώσεών τους και καταρτίσει πλάνο υλοποίησης των συστάσεων.»

Αδυναμίες, ελλείψεις και «εκτεθειμένο σε μια σειρά από κινδύνους» – Όσα εντοπίζει η Ελεγκτική στην Έκθεση για «Έλεγχο Συστήματος Διαχείρισης Φόρων» – Δείτε αναλυτικά

Στη δημοσιότητα η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Έλεγχος Συστήματος Διαχείρισης Φόρων».

Όπως σημειώνει, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το Τμήμα παραμένει εκτεθειμένο σε μια σειρά από κινδύνους οι οποίοι ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εισπρακτική του ικανότητα, τη συμμόρφωσή του με τη νομοθεσία και την αξιοπιστία των δεδομένων που τηρούνται στο σύστημα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΔΩ

Αναλυτικά τα σημαντικότερα ευρήματα και εισηγήσεις:

 • Ελλείψεις σε θέματα διαχείρισης και οργάνωσης του ΤΦ και του ΤΥΠ όπως ανεπαρκής καθορισμός αρμοδιοτήτων για τα συστήματα του ΤΦ, καθυστέρηση στην εφαρμογή των συστάσεων εξωτερικών συμβούλων, μη υιοθέτηση πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών και ελλιπής συντονισμός σε θέματα εκτέλεσης συμβάσεων.
 • Αδυναμίες σε θέματα διαχείρισης αλλαγών, όπως για παράδειγμα η απουσία καταγραμμένων διαδικασιών, περιορισμένο εύρος της υφιστάμενης διαδικασίας διαχείρισης αλλαγών που ακολουθείται καθώς και περιπτώσεις υλοποίησης αλλαγών χωρίς επαρκή αξιολόγηση και εξουσιοδότηση.
 • Αδυναμίες σε θέματα διαχείρισης προσβάσεων στο ΣΔΦ όπως ανεπαρκής καθορισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών και απουσία καταγραμμένων διαδικασιών.
 • Ελλείψεις στις διαδικασίες δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων και ανάκαμψης του συστήματος, σε σχέση με τον υπολογισμό του σημείου και του χρόνου ανάκαμψης του συστήματος μετά από καταστροφή.
 • Απουσία σχεδίου δράσης για τη διαχείριση περιστατικών και προβλημάτων της υποδομής του συστήματος.
 • Καθυστέρηση στη μεταφορά φορολογικών δηλώσεων στο ΣΔΦ από το Taxisnet και ελλείψεις σε θέματα ασφάλειας δεδομένων.
 • Ανεπαρκής ενσωμάτωση στο ΣΔΦ δικλείδων αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων (π.χ. η δυνατότητα του φοροθέτη να φορολογήσει τον εαυτό του, χωρίς αυτό να μπορεί να εντοπιστεί έγκαιρα).
 • Απουσία δικλείδων στο ΣΔΦ, που να διέπουν τη διαδικασία φορολόγησης με λευκή οθόνη.
 • Αυξημένος κίνδυνος παράκαμψης των κανόνων μαζικής φορολόγησης, λόγω εξωσυστημικών διαδικασιών και ελλείψεων των διαδικασιών ελέγχου και συμφιλίωσης των προς επιβεβαίωση φορολογιών.
 • Οι διαδικασίες διαχείρισης εισπράξεων είναι ως επί το πλείστον χειροκίνητες και υπάρχει μεγάλη εξάρτηση σε συγκεκριμένα άτομα του προσωπικού του Τμήματος. Παρόλο που έχει γίνει καταγραφή των διαδικασιών εισπράξεων σε εγχειρίδιο, αυτό δεν έχει κοινοποιηθεί στο προσωπικό.
 • Σε περιπτώσεις εισπράξεων μέσω επιταγών, ακολουθείται πρακτική έκδοσης απόδειξης είσπραξης από το σύστημα πριν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της επιταγής.
 • Εντοπίσαμε μια περίπτωση συμψηφισμού όπου με οδηγίες του Τμήματος έγινε επέμβαση στον κώδικα του ΣΔΦ, για παράκαμψη των κανόνων ενημέρωσης του συστήματος συμψηφισμών του Γενικού Λογιστηρίου (ΕΦΑΡΣΥ).
 • Ορισμένες κατηγορίες φορολογιών δεν είχαν περιληφθεί στην έκθεση καθυστερημένων εσόδων του 2019 που υποβλήθηκε στο ΓΛ. Διαπιστώσαμε επίσης την απουσία ενός μηχανισμού συμφιλίωσης στη διαδικασία ετοιμασίας της έκθεσης καθυστερημένων εσόδων.

Για τα ευρήματα που περιλαμβάνονται στην έκθεση υποβάλαμε συγκεκριμένες συστάσεις που απευθύνονται τόσο στο ΤΦ όσο και στο ΤΥΠ, με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών και την ενδυνάμωση των δικλείδων ασφάλειας του ΣΔΦ.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των διεθνών προτύπων του INTOSAI τα οποία διέπουν τον έλεγχο που διενεργήσαμε, τα ευρήματά μας που αφορούν σε θέματα ασφάλειας και τα οποία ενδεχομένως να έχουν αρνητική επίπτωση στο ΤΦ έχουν αφαιρεθεί από την παρούσα Έκθεση ή παρουσιάζονται χωρίς λεπτομέρειες. Σημειώνουμε ότι τα ευρήματα αυτά έχουν κοινοποιηθεί στο ΤΦ μαζί με συγκεκριμένες συστάσεις για λήψη διορθωτικών μέτρων.

Οι συστάσεις που υποβάλαμε στοχεύουν στη βελτίωση των διαδικασιών του ΤΦ και στην ενδυνάμωση των δικλείδων ασφάλειας των πληροφοριών που διαχειρίζεται το ΣΔΦ. Θεωρούμε ότι οι πλείστες συστάσεις μπορούν να υλοποιηθούν παράλληλα και ανεξάρτητα από την υλοποίηση του νέου ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος φορολόγησης το οποίο είναι υπό ανάπτυξη.

Σημειώνουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήσαμε δεν αποτελεί μια ολοκληρωμένη και περιεκτική μελέτη αξιολόγησης όλων των πτυχών του ΣΔΦ αλλά περιορίστηκε σε συγκεκριμένες περιοχές ελέγχου που κρίθηκαν σημαντικότερες βάσει αξιολόγησης.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η υλοποίηση του νέου ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023 το Τμήμα θα πρέπει να μελετήσει και ιεραρχήσει τα ευρήματα του ελέγχου στη βάση της επικινδυνότητας και των επιπτώσεών τους και καταρτίσει πλάνο υλοποίησης των συστάσεων.»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Πρωταθλήτρια η ΑΕΛ (vids)

Την κατάκτηση του πρωταθλήματος πανηγυρίζει η RoboMarkets ΑΕΛ. Επικράτησε με 3-2 του Property Gallery Απόλλωνα και πλέον είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Τα σετ: 22-25, 25-22, 25-21,...

Σμαράγδα Καρύδη: Έκοψε τα μαλλιά της καρέ (pic)

Νέο hair look για την Σμαράγδα Καρύδη Η Σμαράγδα Καρύδη, όπως και πολλές άλλες συνάδελφοί της, με τον ερχομό της άνοιξης αποφάσισε να κάνει μια...

Ματσάρα με επτά γκολ και νικήτρια τη Σεβίλλη στο Βίγκο!

Ματσάρα με επτά γκολ και νικήτρια τη Σεβίλλη στο Βίγκο!

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Αριστοτέλους για το άγνωστο πρόβλημα υγείας (Βίντεο)

Η συγκλονιστική αποκάλυψη της παρουσιάστριας! Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε σήμερα απόγευμα Δευτέρας (12/4) η Χριστιάνα Αριστοτέλους. Η παρουσιάστρια κατά τη διάρκεια του σχολιασμού με...

MC MEDIA NETWORK

Πρωταθλήτρια η ΑΕΛ (vids)

Την κατάκτηση του πρωταθλήματος πανηγυρίζει η RoboMarkets ΑΕΛ. Επικράτησε με 3-2 του Property Gallery Απόλλωνα και πλέον είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Τα σετ: 22-25, 25-22, 25-21,...

Σμαράγδα Καρύδη: Έκοψε τα μαλλιά της καρέ (pic)

Νέο hair look για την Σμαράγδα Καρύδη Η Σμαράγδα Καρύδη, όπως και πολλές άλλες συνάδελφοί της, με τον ερχομό της άνοιξης αποφάσισε να κάνει μια...

Ματσάρα με επτά γκολ και νικήτρια τη Σεβίλλη στο Βίγκο!

Ματσάρα με επτά γκολ και νικήτρια τη Σεβίλλη στο Βίγκο!

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Αριστοτέλους για το άγνωστο πρόβλημα υγείας (Βίντεο)

Η συγκλονιστική αποκάλυψη της παρουσιάστριας! Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε σήμερα απόγευμα Δευτέρας (12/4) η Χριστιάνα Αριστοτέλους. Η παρουσιάστρια κατά τη διάρκεια του σχολιασμού με...

Lifestyle

Ματσάρα με επτά γκολ και νικήτρια τη Σεβίλλη στο Βίγκο!

Ματσάρα με επτά γκολ και νικήτρια τη Σεβίλλη στο Βίγκο!

Lifestyle

Ματσάρα με επτά γκολ και νικήτρια τη Σεβίλλη στο Βίγκο!

Η Σεβίλλη επικράτησε εκτός έδρας 4-3 της Θέλτα για την 30η αγωνιστική της La Liga και παρέμεινε ζωντανή στο κυνήγι των πρωτοπόρων. Αν και βρέθηκε...

Πρωταθλήτρια η ΑΕΛ (vids)

Την κατάκτηση του πρωταθλήματος πανηγυρίζει η RoboMarkets ΑΕΛ. Επικράτησε με 3-2 του Property Gallery Απόλλωνα και πλέον είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Τα σετ: 22-25, 25-22, 25-21,...

Advertorials