MC MEDIA NETWORK

Δεκέμβριος 13, 2019 Παρασκευή 02:04:42

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

Η Κομισιόν επιτείνει τρεις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου και ανοίγει δύο νέες

Η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να επιτείνει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου σε ό,τι αφορά τα πρότυπα ασφαλείας, τις επικίνδυνες ουσίες και την επίλυση φορολογικών διαφορών, αλλά και να ξεκινήσει νέες διαδικασίες για τις περιοχές Natura 2000 και τα επαγγελματικά προσόντα

Αναλυτικά η Κομισιόν αποφάσισε επιστολή αιτιολογημένης γνώμης (2ο στάδιο) προς την Κύπρο και την Ελλάδα και μια σειρά άλλες χώρες ζητώντας την πλήρη μεταφορά της τελευταίας οδηγίας για τα βασικά πρότυπα ασφάλειας (οδηγία του Συμβουλίου 2013 / 59 / Ευρατόμ) στην εθνική τους νομοθεσία.

Τα κράτη μέλη είχαν την υποχρέωση να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2018, αλλά τα προαναφερθέντα κράτη μέλη δεν το έχουν πράξει πλήρως. Η οδηγία για τα βασικά πρότυπα ασφαλείας εκσυγχρονίζει και εδραιώνει τη νομοθεσία της ΕΕ για την ακτινοπροστασία. Καθορίζει βασικά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων, των πολιτών και των ασθενών από τους κινδύνους που απορρέουν από την έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία. Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης που ενισχύθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Το επόμενο στάδιο σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης είναι η παραπομπή στο ΔΕΕ.

Επιπλέον η Κομισιόν καλεί την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία τους με τη νέα οδηγία (ΕΕ) 2017/2102 που τροποποιεί την οδηγία 2011/65 / ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η οδηγία 2011/65 / ΕΕ θεσπίζει κανόνες σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) με σκοπό να συμβάλει στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικά ορθής ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων EEE. Ενώ οι ενδιαφερόμενες χώρες έχουν μεταφέρει την οδηγία 2011/65 / ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο, πρέπει ακόμη να υιοθετήσουν νομοθεσία προκειμένου να ευθυγραμμιστεί πλήρως η νομοθεσία τους με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα τρία κράτη μέλη βρίσκονται στη διαδικασία εκπόνησης νέας νομοθεσίας, αλλά δεδομένου ότι δεν έχει οριστεί προθεσμία συμμόρφωσης, η Κομισιόν αποφάσισε να τους στείλει αιτιολογημένες γνώμες (2ο στάδιο). Οι χώρες έχουν δύο μήνες για να λάβουν μέτρα. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ακολούθως η Κομισιόν αποστέλλει στην Κύπρο προειδοποιητική επιστολή (1ο στάδιο) διότι θεωρεί ότι από την ημερομηνία προσχώρησης στην ΕΕ, δεν εξασφάλισε ότι οι αρχές της υποβάλλουν σχέδια για την κατάλληλη εκτίμηση των επιπτώσεών στο πλαίσιο του Natura 2000 και ότι έχει συμφωνήσει σε σχέδια ή έργα χωρίς να έχει βεβαιωθεί ότι δεν θα επηρεάσουν αρνητικά την ακεραιότητα του σχετικού τόπου του Natura 2000. Η Κύπρος έχει τώρα δύο μήνες για να συμμορφωθεί. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά προσόντα Κομισιόν ζητά από την Κύπρο, την Ελλάδα και άλλα 22 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την αναγνώρισή τους και σχετικά με τη μη συμμόρφωση της εθνικής τους νομοθεσίας και πρακτικής με τους κανόνες της ΕΕ (οδηγία 2005/36 / ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από Οδηγία 2013/55 / ​​ΕΕ).

Με τους κανόνες αυτούς, η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα σύγχρονο σύστημα που συμβάλλει στην αύξηση της ευελιξίας των αγορών εργασίας, διευκολύνει περαιτέρω την παροχή υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών και καθιερώνει την αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στις χώρες της ΕΕ για μερικά επαγγέλματα όπως αρχιτέκτονες, ή νοσηλευτές. Όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν. Αυτό αποτελεί και πάλι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας.

Τέλος η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Κύπρο, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Ισπανία, επειδή δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς στο μηχανισμό επίλυσης των φορολογικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (οδηγία 2017/1852 του Συμβουλίου) της 30ής Ιουνίου 2019. Εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν ενεργήσουν εντός των επόμενων δύο μηνών, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να επιτείνει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου σε ό,τι αφορά τα πρότυπα ασφαλείας, τις επικίνδυνες ουσίες και την επίλυση φορολογικών διαφορών, αλλά και να ξεκινήσει νέες διαδικασίες για τις περιοχές Natura 2000 και τα επαγγελματικά προσόντα

Αναλυτικά η Κομισιόν αποφάσισε επιστολή αιτιολογημένης γνώμης (2ο στάδιο) προς την Κύπρο και την Ελλάδα και μια σειρά άλλες χώρες ζητώντας την πλήρη μεταφορά της τελευταίας οδηγίας για τα βασικά πρότυπα ασφάλειας (οδηγία του Συμβουλίου 2013 / 59 / Ευρατόμ) στην εθνική τους νομοθεσία.

Τα κράτη μέλη είχαν την υποχρέωση να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2018, αλλά τα προαναφερθέντα κράτη μέλη δεν το έχουν πράξει πλήρως. Η οδηγία για τα βασικά πρότυπα ασφαλείας εκσυγχρονίζει και εδραιώνει τη νομοθεσία της ΕΕ για την ακτινοπροστασία. Καθορίζει βασικά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων, των πολιτών και των ασθενών από τους κινδύνους που απορρέουν από την έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία. Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης που ενισχύθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Το επόμενο στάδιο σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης είναι η παραπομπή στο ΔΕΕ.

Επιπλέον η Κομισιόν καλεί την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία τους με τη νέα οδηγία (ΕΕ) 2017/2102 που τροποποιεί την οδηγία 2011/65 / ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η οδηγία 2011/65 / ΕΕ θεσπίζει κανόνες σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) με σκοπό να συμβάλει στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικά ορθής ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων EEE. Ενώ οι ενδιαφερόμενες χώρες έχουν μεταφέρει την οδηγία 2011/65 / ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο, πρέπει ακόμη να υιοθετήσουν νομοθεσία προκειμένου να ευθυγραμμιστεί πλήρως η νομοθεσία τους με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα τρία κράτη μέλη βρίσκονται στη διαδικασία εκπόνησης νέας νομοθεσίας, αλλά δεδομένου ότι δεν έχει οριστεί προθεσμία συμμόρφωσης, η Κομισιόν αποφάσισε να τους στείλει αιτιολογημένες γνώμες (2ο στάδιο). Οι χώρες έχουν δύο μήνες για να λάβουν μέτρα. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ακολούθως η Κομισιόν αποστέλλει στην Κύπρο προειδοποιητική επιστολή (1ο στάδιο) διότι θεωρεί ότι από την ημερομηνία προσχώρησης στην ΕΕ, δεν εξασφάλισε ότι οι αρχές της υποβάλλουν σχέδια για την κατάλληλη εκτίμηση των επιπτώσεών στο πλαίσιο του Natura 2000 και ότι έχει συμφωνήσει σε σχέδια ή έργα χωρίς να έχει βεβαιωθεί ότι δεν θα επηρεάσουν αρνητικά την ακεραιότητα του σχετικού τόπου του Natura 2000. Η Κύπρος έχει τώρα δύο μήνες για να συμμορφωθεί. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά προσόντα Κομισιόν ζητά από την Κύπρο, την Ελλάδα και άλλα 22 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την αναγνώρισή τους και σχετικά με τη μη συμμόρφωση της εθνικής τους νομοθεσίας και πρακτικής με τους κανόνες της ΕΕ (οδηγία 2005/36 / ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από Οδηγία 2013/55 / ​​ΕΕ).

Με τους κανόνες αυτούς, η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα σύγχρονο σύστημα που συμβάλλει στην αύξηση της ευελιξίας των αγορών εργασίας, διευκολύνει περαιτέρω την παροχή υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών και καθιερώνει την αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στις χώρες της ΕΕ για μερικά επαγγέλματα όπως αρχιτέκτονες, ή νοσηλευτές. Όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν. Αυτό αποτελεί και πάλι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας.

Τέλος η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Κύπρο, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Ισπανία, επειδή δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς στο μηχανισμό επίλυσης των φορολογικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (οδηγία 2017/1852 του Συμβουλίου) της 30ής Ιουνίου 2019. Εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν ενεργήσουν εντός των επόμενων δύο μηνών, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Top Stories

Εντυπωσιακές εικόνες από την αεροναυτική άσκηση συνεργασίας Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας (pics)

Κατά την διάρκεια της άσκησης εκτελέστηκαν γυμνάσια τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση των επιχειρησιακών ικανοτήτων των πληρωμάτων,

Πριν το τέλος του έτους έτοιμη η έρευνα Κουσιουμή για ευθύνες Αστυνομίας στην υπόθεση θανάτου του Στυλιανού

Ομάδα αποτελούμενη από 3 πρόσωπα στην διερεύνηση. Αν κριθεί αναγκαίο μπορούν να ζητούσουν παράταση

Νεκρός άντρας σε υπό ανέγερση πύργο στη Λευκωσία… Εξετάσεις και αυτοψία στη σκηνή (pic)

Τέθηκε σε κινητοποίηση το ΤΑΕ Λευκωσίας - Αυτοψία στη σκηνή από τον ιατροδικαστή Σοφοκλή Σοφοκλέους

Διαβάστε Επίσης

Εντυπωσιακές εικόνες από την αεροναυτική άσκηση συνεργασίας Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας (pics)

Κατά την διάρκεια της άσκησης εκτελέστηκαν γυμνάσια τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση των επιχειρησιακών ικανοτήτων των πληρωμάτων,

Πριν το τέλος του έτους έτοιμη η έρευνα Κουσιουμή για ευθύνες Αστυνομίας στην υπόθεση θανάτου του Στυλιανού

Ομάδα αποτελούμενη από 3 πρόσωπα στην διερεύνηση. Αν κριθεί αναγκαίο μπορούν να ζητούσουν παράταση

Νεκρός άντρας σε υπό ανέγερση πύργο στη Λευκωσία… Εξετάσεις και αυτοψία στη σκηνή (pic)

Τέθηκε σε κινητοποίηση το ΤΑΕ Λευκωσίας - Αυτοψία στη σκηνή από τον ιατροδικαστή Σοφοκλή Σοφοκλέους

Ενώπιον δικαστηρίου ο 32χρονος που έτρεχε να κρύψει φυτά κάνναβης μετά την φωτιά στην οικία του

Εντοπίστηκαν συνολικά 11 φυτά σπόροι και ποσότητα κάνναβης - Τον «έκοψαν» να τρέχει με τη γλάστρα στο χέρι

Χάθηκαν τα ίχνη νεαρού ηθοποιού. Τον αναζητούν με τη βοήθεια της Αγγελικής Νικολούλη

Το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί ούτε το αυτοκίνητο του σήμανε συναγερμό

Μη νόμιμη και απορριπτέα η συμφωνία με την Τουρκία, είπε ο Πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης

Οι δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Τασούλα -

MC MEDIA NETWORK

ΜΑΤΙΤΣ: «Είναι δύσκολο να αλλάζεις προπονητή»

Ο Ούρος Μάτιτς μίλησε στην κάμερα της Cytavision μετά το τέλος του αγώνα με την Σεβίλλη και ανάφερε τα εξής: «Η Σεβίλλη έχει 25-26...

MC MEDIA NETWORK

ΜΑΤΙΤΣ: «Είναι δύσκολο να αλλάζεις προπονητή»

Ο Ούρος Μάτιτς μίλησε στην κάμερα της Cytavision μετά το τέλος του αγώνα με την Σεβίλλη και ανάφερε τα εξής: «Η Σεβίλλη έχει 25-26...

Lifestyle

ΜΑΤΙΤΣ: «Είναι δύσκολο να αλλάζεις προπονητή»

Ο Ούρος Μάτιτς μίλησε στην κάμερα της Cytavision μετά το τέλος του αγώνα με την Σεβίλλη και ανάφερε τα εξής: «Η Σεβίλλη έχει 25-26...

Lifestyle

ΜΑΤΙΤΣ: «Είναι δύσκολο να αλλάζεις προπονητή»

Ο Ούρος Μάτιτς μίλησε στην κάμερα της Cytavision μετά το τέλος του αγώνα με την Σεβίλλη και ανάφερε τα εξής: «Η Σεβίλλη έχει 25-26...

ΣΑΒΙΤΣ: «να δείξουμε το ίδιο πρόσωπο στην συνέχεια»

O Βουγιαντίν Σάβιτς με δηλώσεις στην κάμερα της Cytavision ανάφερε τα εξής μετά το τέλος του αγώνα με την Σεβίλλη: «Είναι μια μεγάλη νίκη....

ΜΑΚΡΗΣ: «Κατάλαβα ποιοι είναι δίπλα μου και ποιοι βλέπουν άλλα»

Ο Αντρέας Μακρής μίλησε στη κάμερα της Cytavision μετά τη νίκη επί της Σεβίλλης: «Ήταν μεγάλη νίκη για μας, είναι μεγαθήριο είναι σημαντική νίκη...

ΜΕΡΚΗΣ: «Το ΑΠΟΕΛ είναι μαθημένο στα δύσκολα»

Ο Γιώργος Μερκής με δηλώσεις του στην Cytavision μετά το παιχνίδι με τη Σεβίλλη ανάφερε τα εξής: «Ήταν μια δύσκολη βδομάδα για εμάς με...

Advertorials