MC MEDIA NETWORK

Νοέμβριος 19, 2019 Τρίτη 22:32:57

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

Ελεγκτικό Συνέδριο: Ενέκρινε τους λογαριασμούς 41 ευρωπαϊκών οργανισμών

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τους λογαριασμούς των ευρωπαϊκών οργανισμών με επιφύλαξη για EASO

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) ενέκρινε σήμερα τους ισολογισμούς του συνόλου των 41 οργανισμών της ΕΕ για το 2018, αλλά ταυτόχρονα απηύθυνε συστάσεις για τη βελτίωση της διαχείριση των οικονομικών τους. Οι οργανισμοί της ΕΕ «οφείλουν να βελτιώσουν διάφορες πτυχές της δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως δε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν τις διαδικασίες για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, προκειμένου να συμμορφωθούν πλήρως με τους ισχύοντες κανόνες και να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα των δαπανών», προειδοποιεί το ΕΕΣ.

Συγκεκριμένα, στη φετινή ετήσια έκθεση, η οποία δημοσιεύεται σήμερα, οι ελεγκτές πιστοποιούν την ορθή εικόνα των ισολογισμών των 41 οργανισμών της ΕΕ, εξαιρουμένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων με τις πληρωμές της (για την οποία διατύπωσαν γνώμη με επιφύλαξη και όχι πλέον αρνητική γνώμη).

Στην ΕΑSO εντοπίστηκαν παρατυπίες σε μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία σύναψης σύμβασης του 2018, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα διορθωτικά μέτρα δεν έχουν ακόμη αναπτύξει το πλήρες δυναμικό τους» και προβληματικές καταστάσεις με κενές θέσεις στελεχών στη διοίκηση.

«Η EASO ανέθεσε βασικά καθήκοντα σε οικονομικούς φορείς σε τέτοιο ποσοστό, ώστε εξαρτάται πλέον από αυτούς σε κρίσιμο βαθμό» και «αυτό δημιούργησε μόνιμο κίνδυνο για την επιχειρησιακή συνέχεια σε έναν ευαίσθητο τομέα με καθοριστική σημασία για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη», καταγράφει το ΕΕΣ.

Συνολικά οι ελεγκτές ενθαρρύνουν τους οργανισμούς «να χρησιμοποιούν κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, προκειμένου να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους και να εξασφαλίσουν οικονομίες κλίμακας», να χρησιμοποιούν «συμβάσεις-πλαίσιο, που να είναι αρκούντως ειδικές ώστε να επιτρέπουν τον θεμιτό ανταγωνισμό» και προειδοποιούν για «την υπερβολική εξάρτηση από αναδόχους, συμβούλους και προσωρινά απασχολούμενους, στους οποίους καταφεύγουν ορισμένοι οργανισμοί, προκειμένου να αντισταθμίσουν τις ελλείψεις σε προσωπικό υπαγόμενο στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης».

Το ΕΕΣ προειδοποιεί ότι «η σύναψη δημόσιων συμβάσεων παραμένει ένας από τους τομείς με τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σφάλματος στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διαχείρισης των οργανισμών», εντοπίζοντας «χρήση ακατάλληλων κριτηρίων ανάθεσης, της αποδοχής ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών και της χρήσης των διαπραγματεύσεων αντί περισσότερο ανταγωνιστικών διαδικασιών».

Οι ελεγκτές προειδοποιούν για πιθανή μείωση των εσόδων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), δύο οργανισμών που μέχρι πρότινος είχαν την έδρα τους στο Λονδίνο, αφενός, και των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εποπτείας των ασφαλίσεων και των συντάξεων (EIOPA) και των κινητών αξιών (ESMA), αφετέρου, κατόπιν της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ. Τονίζουν, εξάλλου, το γεγονός ότι οι έλεγχοι που διενεργεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) όσον αφορά τις συμφωνίες χρηματοδότησης με τις συνεργαζόμενες χώρες δεν παράγουν ακόμη τα πλήρη αποτελέσματά τους. Επιπροσθέτως, όσον αφορά την ESMA και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), εφιστούν την προσοχή στο πόσο σημαντικό είναι οι υπολογισμοί των τελών να γίνονται επί τη βάσει επακριβών στοιχείων.

Οι 41 οργανισμοί της ΕΕ απασχολούν περί τους 11 400 υπαλλήλους, ήτοι το ένα πέμπτο του συνόλου των υπαλλήλων της ΕΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους για το 2018 ανερχόταν σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ (20 % αύξηση σε σχέση με το 2017), ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 2,9% του συνολικού γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τους λογαριασμούς των ευρωπαϊκών οργανισμών με επιφύλαξη για EASO

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) ενέκρινε σήμερα τους ισολογισμούς του συνόλου των 41 οργανισμών της ΕΕ για το 2018, αλλά ταυτόχρονα απηύθυνε συστάσεις για τη βελτίωση της διαχείριση των οικονομικών τους. Οι οργανισμοί της ΕΕ «οφείλουν να βελτιώσουν διάφορες πτυχές της δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως δε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν τις διαδικασίες για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, προκειμένου να συμμορφωθούν πλήρως με τους ισχύοντες κανόνες και να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα των δαπανών», προειδοποιεί το ΕΕΣ.

Συγκεκριμένα, στη φετινή ετήσια έκθεση, η οποία δημοσιεύεται σήμερα, οι ελεγκτές πιστοποιούν την ορθή εικόνα των ισολογισμών των 41 οργανισμών της ΕΕ, εξαιρουμένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων με τις πληρωμές της (για την οποία διατύπωσαν γνώμη με επιφύλαξη και όχι πλέον αρνητική γνώμη).

Στην ΕΑSO εντοπίστηκαν παρατυπίες σε μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία σύναψης σύμβασης του 2018, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα διορθωτικά μέτρα δεν έχουν ακόμη αναπτύξει το πλήρες δυναμικό τους» και προβληματικές καταστάσεις με κενές θέσεις στελεχών στη διοίκηση.

«Η EASO ανέθεσε βασικά καθήκοντα σε οικονομικούς φορείς σε τέτοιο ποσοστό, ώστε εξαρτάται πλέον από αυτούς σε κρίσιμο βαθμό» και «αυτό δημιούργησε μόνιμο κίνδυνο για την επιχειρησιακή συνέχεια σε έναν ευαίσθητο τομέα με καθοριστική σημασία για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη», καταγράφει το ΕΕΣ.

Συνολικά οι ελεγκτές ενθαρρύνουν τους οργανισμούς «να χρησιμοποιούν κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, προκειμένου να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους και να εξασφαλίσουν οικονομίες κλίμακας», να χρησιμοποιούν «συμβάσεις-πλαίσιο, που να είναι αρκούντως ειδικές ώστε να επιτρέπουν τον θεμιτό ανταγωνισμό» και προειδοποιούν για «την υπερβολική εξάρτηση από αναδόχους, συμβούλους και προσωρινά απασχολούμενους, στους οποίους καταφεύγουν ορισμένοι οργανισμοί, προκειμένου να αντισταθμίσουν τις ελλείψεις σε προσωπικό υπαγόμενο στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης».

Το ΕΕΣ προειδοποιεί ότι «η σύναψη δημόσιων συμβάσεων παραμένει ένας από τους τομείς με τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σφάλματος στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διαχείρισης των οργανισμών», εντοπίζοντας «χρήση ακατάλληλων κριτηρίων ανάθεσης, της αποδοχής ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών και της χρήσης των διαπραγματεύσεων αντί περισσότερο ανταγωνιστικών διαδικασιών».

Οι ελεγκτές προειδοποιούν για πιθανή μείωση των εσόδων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), δύο οργανισμών που μέχρι πρότινος είχαν την έδρα τους στο Λονδίνο, αφενός, και των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εποπτείας των ασφαλίσεων και των συντάξεων (EIOPA) και των κινητών αξιών (ESMA), αφετέρου, κατόπιν της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ. Τονίζουν, εξάλλου, το γεγονός ότι οι έλεγχοι που διενεργεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) όσον αφορά τις συμφωνίες χρηματοδότησης με τις συνεργαζόμενες χώρες δεν παράγουν ακόμη τα πλήρη αποτελέσματά τους. Επιπροσθέτως, όσον αφορά την ESMA και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), εφιστούν την προσοχή στο πόσο σημαντικό είναι οι υπολογισμοί των τελών να γίνονται επί τη βάσει επακριβών στοιχείων.

Οι 41 οργανισμοί της ΕΕ απασχολούν περί τους 11 400 υπαλλήλους, ήτοι το ένα πέμπτο του συνόλου των υπαλλήλων της ΕΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους για το 2018 ανερχόταν σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ (20 % αύξηση σε σχέση με το 2017), ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 2,9% του συνολικού γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Top Stories

Τραγωδία στη Ρουμανία… Νεκρή μητέρα, 3χρονο και νεογέννητο μωράκι σε ψεκασμό για τρωκτικά

40 ένοικοι εισήχθησαν στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου

Δεν ελπίζει σε πολλά ενόψει Βερολίνου ο Οζερσάι. «Οι δύο πλευρές δεν καταλαβαίνουν το ίδιο πράγμα»

«Η ε/κ πλευρά δεν έχει ενστερνιστεί την ομοσπονδιακή λύση και την βλέπει ως υποχώρηση... Και προηγουμένως παντρευτήκαμε και αυτή την στιγμή φύγαμε από το σπίτι μας»

Διαβάστε Επίσης

Τραγωδία στη Ρουμανία… Νεκρή μητέρα, 3χρονο και νεογέννητο μωράκι σε ψεκασμό για τρωκτικά

40 ένοικοι εισήχθησαν στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου

Δεν ελπίζει σε πολλά ενόψει Βερολίνου ο Οζερσάι. «Οι δύο πλευρές δεν καταλαβαίνουν το ίδιο πράγμα»

«Η ε/κ πλευρά δεν έχει ενστερνιστεί την ομοσπονδιακή λύση και την βλέπει ως υποχώρηση... Και προηγουμένως παντρευτήκαμε και αυτή την στιγμή φύγαμε από το σπίτι μας»

ΗΠΑ: Ο γιατρός του Τραμπ απορρίπτει τις φήμες που κυκλοφόρησαν για την υγεία του προέδρου

Στις προηγούμενες εξετάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί ο πρόεδρος, το Φεβρουάριο, ο Κόνλεϊ ανέφερε ότι ο Τραμπ έχαιρε «άκρας υγείας»

MC MEDIA NETWORK

(ΒΙΝΤΕΟ) ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ Ιωάννου / ΚΟΥΡΣΑ 60 μέτρων, γκολάρα και μπροστά η Κύπρος!

Απίστευτα πράγματα στο Βέλγιο στο παιγνίδι της Εθνικής μας. Ο Νικόλας Ιωάννου στο 14’ του αγώνα πήρε τη μπάλα πίσω από τη γραμμή του...

MC MEDIA NETWORK

(ΒΙΝΤΕΟ) ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ Ιωάννου / ΚΟΥΡΣΑ 60 μέτρων, γκολάρα και μπροστά η Κύπρος!

Απίστευτα πράγματα στο Βέλγιο στο παιγνίδι της Εθνικής μας. Ο Νικόλας Ιωάννου στο 14’ του αγώνα πήρε τη μπάλα πίσω από τη γραμμή του...

Lifestyle

Lifestyle

ΗΠΑ: Ο γιατρός του Τραμπ απορρίπτει τις φήμες που κυκλοφόρησαν για την υγεία του προέδρου

Στις προηγούμενες εξετάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί ο πρόεδρος, το Φεβρουάριο, ο Κόνλεϊ ανέφερε ότι ο Τραμπ έχαιρε «άκρας υγείας»

(ΒΙΝΤΕΟ) ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ Ιωάννου / ΚΟΥΡΣΑ 60 μέτρων, γκολάρα και μπροστά η Κύπρος!

Απίστευτα πράγματα στο Βέλγιο στο παιγνίδι της Εθνικής μας. Ο Νικόλας Ιωάννου στο 14’ του αγώνα πήρε τη μπάλα πίσω από τη γραμμή του...

(ΒΙΝΤΕΟ) ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ Ιωάννου / ΚΟΥΡΣΑ 60 μέτρων, γκολάρα και μπροστά η Κύπρος!

Απίστευτα πράγματα στο Βέλγιο στο παιγνίδι της Εθνικής μας. Ο Νικόλας Ιωάννου στο 14’ του αγώνα πήρε τη μπάλα πίσω από τη γραμμή του...

Advertorials