!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

26 Νοεμβρίου, 2020 Πέμπτη 01:15:53

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

ΕΚΚ: Οδηγίες για σύσταση και λειτουργία των Mini Managers

Δύο οδηγίες δυνάμει του περί των Μικρών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2020 – Ν.81(Ι)/2020 (ο «Νόμος»), με τις οποίες δίνει καθοδήγηση για τη σύσταση και λειτουργία των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ), εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Σε δηλώσεις της η Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δήμητρα Καλογήρου, ανέφερε ότι ο νόμος θα παρέχει τις προϋποθέσεις και την ευκαιρία σε Κυπριακών Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) να μετατραπούν σε διαχειριστές και να διαχειρίζονται μικρά επενδυτικά ταμεία, ένα σημαντικό επόμενο βήμα στην προώθηση του αναπτυσσόμενου τομέα των συλλογικών επενδύσεων στην Κύπρο.

«Η εφαρμογή του Νόμου ενισχύει το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης της αγοράς ΟΕΕ στην Κύπρο, διασφαλίζοντας περαιτέρω την προστασία και τα συμφέροντα των επενδυτών», πρόσθεσε.

Ο Νόμος που τέθηκε σε εφαρμογή στις 3 Ιουλίου 2020, αποτελεί εθνική πρωτοβουλία με την οποία εισάγεται στο υφιστάμενο εποπτικό πλαίσιο μια νέα κατηγορία, αυτή των Μικρών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ή αλλιώς «ΜιΔΟΕΕ».

Όπως αναφέρεται, δεδομένου του χαμηλού συστημικού κινδύνου που έχει το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται οι Mini-Managers, και της ανάγκης να αναπτυχθούν για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, ο νέος Νόμος αφαιρεί την αδικαιολόγητη κανονιστική επιβάρυνση, ενώ εισάγει νέες ασφαλιστικές δικλίδες που υιοθετούν πρότυπα βέλτιστων πρακτικών για την προστασία των επενδυτών.

Ο Νόμος περιλαμβάνει επίσης πρόνοιες που εφαρμόζονται και σε ΚΕΠΕΥ, όταν αυτές διαχειρίζονται ΟΕΕ κατόπιν σχετικής έγκρισης της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ»), αλλά και σε άλλες οντότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υπόκεινται στο κράτος καταγωγής τους σε παρόμοιες ρυθμίσεις με τους ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας και σκοπεύουν να διαχειριστούν ΟΕΕ της Δημοκρατίας.

Το νέο καθεστώς που εισάγει ο Νόμος και που εξειδικεύεται περαιτέρω μέσω των Οδηγιών της ΕΚΚ, είναι σε συνάρτηση με τους κινδύνους που ανακύπτουν από τις δραστηριότητές τους. Οι βασικότερες ασφαλιστικές δικλίδες που εισάγει ο Νόμος και οι Οδηγίες της ΕΚΚ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Το εγγεγραμμένο γραφείο και η κεντρική διοίκηση των ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, δηλαδή η νομική και πραγματική έδρα των δραστηριοτήτων τους, θα πρέπει να βρίσκεται στην Κύπρο. Επομένως, μια τέτοια οντότητα και οι αξιωματούχοι της καθίστανται ανά πάσα στιγμή προσβάσιμοι από την ΕΚΚ για σκοπούς εποπτείας, ελέγχου και έρευνας. Ταυτόχρονα, ένας ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας είναι πάντα ο τελικός υπεύθυνος σε περίπτωση ανάθεσης, ενώ οι υπάρχοντες κανόνες για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ εφαρμόζονται και στους ΟΕΕ υπό τη διαχείριση ΜιΔΟΕΕ.

Στο πλαίσιο της αδειοδότησης ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, προνοείται ενδελεχής εξέταση της προτεινόμενης μετοχικής τους δομής, καθώς και των προτεινόμενων ανώτερων στελεχών και των μελών του διοικητικού συμβουλίου («ΔΣ»), ενώ προβλέπεται και ελάχιστος αριθμός ανώτερων στελεχών και μελών ΔΣ. Επίσης, η εποπτική εξέταση, είτε στο πλαίσιο της αδειοδότησης, είτε σε μεταγενέστερο στάδιο, επεκτείνεται και στα φυσικά πρόσωπα που θα ασκούν καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή, Λειτουργού Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχειριστή Κινδύνων.

Ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο (€50.000) για τους ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας. Για τους ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας για τους οποίους ισχύει το de minimis όριο της Οδηγίας ΔΟΕΕ των €500.000.000 κεφαλαίων υπό διαχείριση χωρίς μόχλευση και με πέντε (5) χρόνια απαγόρευση εξαγοράς μεριδίων, ισχύει υποχρέωση για καταβολή επιπλέον ιδίων κεφαλαίων, όταν τα κεφάλαια που έχουν υπό τη διαχείρισή τους ξεπεράσουν τα €125.000.000. Τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια αντιστοιχούν σε ποσό ίσο με 0.02% του ποσού που υπερβαίνει τα €125.000.000.

Ευθύνη των ΜιΔΟΕΕ για κάθε αμέλεια έναντι των επενδυτών, με δυνατότητα σχετικής επίκλησης απευθείας από τους επενδυτές, ανεξάρτητα από νομικές ενέργειες του κατά περίπτωση ΟΕΕ.
Όπου δικαιολογείται με βάση την αρχή της αναλογικότητας, εφαρμόζεται λειτουργικός και ιεραρχικός διαχωρισμός ανάμεσα στη λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων και στις επιχειρησιακές μονάδες ενός ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.

Όσον αφορά στις ΚΕΠΕΥ που θα παρέχουν και συλλογική διαχείριση, θα πρέπει τόσο το ΔΣ όσο και τα ανώτερα στελέχη τους, να έχουν αξιολογηθεί ως κατάλληλα και για σκοπούς συλλογικής διαχείρισης, ενώ στον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων αυτών των ΚΕΠΕΥ συμπεριλαμβάνονται και τα κεφάλαια των ΟΕΕ που θα διαχειρίζονται οι ίδιες.

Για σκοπούς καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας θα εποπτεύονται ως υπόχρεες οντότητες από την ΕΚΚ σύμφωνα με το άρθρο 59(1)(β)(ii) του Ν.188/2007 ως εκάστοτε ισχύει.

Δύο οδηγίες δυνάμει του περί των Μικρών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2020 – Ν.81(Ι)/2020 (ο «Νόμος»), με τις οποίες δίνει καθοδήγηση για τη σύσταση και λειτουργία των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ), εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

Σε δηλώσεις της η Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δήμητρα Καλογήρου, ανέφερε ότι ο νόμος θα παρέχει τις προϋποθέσεις και την ευκαιρία σε Κυπριακών Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) να μετατραπούν σε διαχειριστές και να διαχειρίζονται μικρά επενδυτικά ταμεία, ένα σημαντικό επόμενο βήμα στην προώθηση του αναπτυσσόμενου τομέα των συλλογικών επενδύσεων στην Κύπρο.

«Η εφαρμογή του Νόμου ενισχύει το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης της αγοράς ΟΕΕ στην Κύπρο, διασφαλίζοντας περαιτέρω την προστασία και τα συμφέροντα των επενδυτών», πρόσθεσε.

Ο Νόμος που τέθηκε σε εφαρμογή στις 3 Ιουλίου 2020, αποτελεί εθνική πρωτοβουλία με την οποία εισάγεται στο υφιστάμενο εποπτικό πλαίσιο μια νέα κατηγορία, αυτή των Μικρών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ή αλλιώς «ΜιΔΟΕΕ».

Όπως αναφέρεται, δεδομένου του χαμηλού συστημικού κινδύνου που έχει το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται οι Mini-Managers, και της ανάγκης να αναπτυχθούν για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, ο νέος Νόμος αφαιρεί την αδικαιολόγητη κανονιστική επιβάρυνση, ενώ εισάγει νέες ασφαλιστικές δικλίδες που υιοθετούν πρότυπα βέλτιστων πρακτικών για την προστασία των επενδυτών.

Ο Νόμος περιλαμβάνει επίσης πρόνοιες που εφαρμόζονται και σε ΚΕΠΕΥ, όταν αυτές διαχειρίζονται ΟΕΕ κατόπιν σχετικής έγκρισης της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ»), αλλά και σε άλλες οντότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υπόκεινται στο κράτος καταγωγής τους σε παρόμοιες ρυθμίσεις με τους ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας και σκοπεύουν να διαχειριστούν ΟΕΕ της Δημοκρατίας.

Το νέο καθεστώς που εισάγει ο Νόμος και που εξειδικεύεται περαιτέρω μέσω των Οδηγιών της ΕΚΚ, είναι σε συνάρτηση με τους κινδύνους που ανακύπτουν από τις δραστηριότητές τους. Οι βασικότερες ασφαλιστικές δικλίδες που εισάγει ο Νόμος και οι Οδηγίες της ΕΚΚ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Το εγγεγραμμένο γραφείο και η κεντρική διοίκηση των ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, δηλαδή η νομική και πραγματική έδρα των δραστηριοτήτων τους, θα πρέπει να βρίσκεται στην Κύπρο. Επομένως, μια τέτοια οντότητα και οι αξιωματούχοι της καθίστανται ανά πάσα στιγμή προσβάσιμοι από την ΕΚΚ για σκοπούς εποπτείας, ελέγχου και έρευνας. Ταυτόχρονα, ένας ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας είναι πάντα ο τελικός υπεύθυνος σε περίπτωση ανάθεσης, ενώ οι υπάρχοντες κανόνες για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ εφαρμόζονται και στους ΟΕΕ υπό τη διαχείριση ΜιΔΟΕΕ.

Στο πλαίσιο της αδειοδότησης ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, προνοείται ενδελεχής εξέταση της προτεινόμενης μετοχικής τους δομής, καθώς και των προτεινόμενων ανώτερων στελεχών και των μελών του διοικητικού συμβουλίου («ΔΣ»), ενώ προβλέπεται και ελάχιστος αριθμός ανώτερων στελεχών και μελών ΔΣ. Επίσης, η εποπτική εξέταση, είτε στο πλαίσιο της αδειοδότησης, είτε σε μεταγενέστερο στάδιο, επεκτείνεται και στα φυσικά πρόσωπα που θα ασκούν καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή, Λειτουργού Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχειριστή Κινδύνων.

Ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο (€50.000) για τους ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας. Για τους ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας για τους οποίους ισχύει το de minimis όριο της Οδηγίας ΔΟΕΕ των €500.000.000 κεφαλαίων υπό διαχείριση χωρίς μόχλευση και με πέντε (5) χρόνια απαγόρευση εξαγοράς μεριδίων, ισχύει υποχρέωση για καταβολή επιπλέον ιδίων κεφαλαίων, όταν τα κεφάλαια που έχουν υπό τη διαχείρισή τους ξεπεράσουν τα €125.000.000. Τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια αντιστοιχούν σε ποσό ίσο με 0.02% του ποσού που υπερβαίνει τα €125.000.000.

Ευθύνη των ΜιΔΟΕΕ για κάθε αμέλεια έναντι των επενδυτών, με δυνατότητα σχετικής επίκλησης απευθείας από τους επενδυτές, ανεξάρτητα από νομικές ενέργειες του κατά περίπτωση ΟΕΕ.
Όπου δικαιολογείται με βάση την αρχή της αναλογικότητας, εφαρμόζεται λειτουργικός και ιεραρχικός διαχωρισμός ανάμεσα στη λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων και στις επιχειρησιακές μονάδες ενός ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.

Όσον αφορά στις ΚΕΠΕΥ που θα παρέχουν και συλλογική διαχείριση, θα πρέπει τόσο το ΔΣ όσο και τα ανώτερα στελέχη τους, να έχουν αξιολογηθεί ως κατάλληλα και για σκοπούς συλλογικής διαχείρισης, ενώ στον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων αυτών των ΚΕΠΕΥ συμπεριλαμβάνονται και τα κεφάλαια των ΟΕΕ που θα διαχειρίζονται οι ίδιες.

Για σκοπούς καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας θα εποπτεύονται ως υπόχρεες οντότητες από την ΕΚΚ σύμφωνα με το άρθρο 59(1)(β)(ii) του Ν.188/2007 ως εκάστοτε ισχύει.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

MC MEDIA NETWORK

Lifestyle

Lifestyle

Advertorials